Strategia rozwoju

(22 marca 2024 roku)

STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2024 – 2026


 

Nasza Wizja

Chcemy być wiodącym przedsiębiorstwem w zakresie kompleksowej obsługi handlu hurtowego i obrotu towarami oraz wiodącym brokerem na rynku polskim i europejskim.

 

Kim jesteśmy?

Oferujmy profesjonalną pomoc dotyczącą pośrednictwa oraz bezpośredniego obrotu hurtowego towarami na rynku polskim i europejskim. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie pomocy prawnej, weryfikacji oferty, organizacji dostaw i logistyki. Specjalizujemy się w kontaktach ze sprawdzonymi dostawcami i producentami na produkty: spożywcze, rolnicze, chemiczne i techniczne.

Reprezentujemy interesy nabywcy lub sprzedawcy produktów. Naszym zadaniem jest negocjowanie i zawieranie transakcji w imieniu przedsiębiorstw, które reprezentujemy na podstawie średnio- lub długoterminowych kontaktów. Wykonujemy dokładną analizę transakcji i na tej podstawie sporządzamy bezpieczne umowy handlowe na dostawy towarów w imieniu swoim lub naszych kontrahentów.

 

Przyczyny decyzji o zmianach

Ostatnia oficjalnie przyjęta i opublikowana strategia rozwoju spółki MBF Group SA datowana jest na dzień 17 października 2017 roku (z późniejszymi zmianami). Na przestrzeni ostatnich kilku lat działalność spółki regularnie ulegała modyfikacjom, aż doszliśmy do momentu, gdzie należy dokonać jej całkowitej zmiany poprzez rezygnację z projektów i usług, które de facto nie są realizowane.

Jednocześnie w zaktualizowanej Strategii Rozwoju powinny zostać zawarte i opisane wszelkie aktywności, które stoją za obecną strukturą przychodów spółki i jej faktyczną działalnością biznesową.

Opublikowany w dniu 20 marca 2024 roku zaudytowany jednostkowy oraz skonsolidowany Raport Roczny MBF Group SA udowodnił, że wykonana we wcześniejszych latach praca u podstaw w kierunku rozszerzenia działalności o nowe obszary zarobkowania jest uzasadniona. Po wnikliwych analizach postanowiono, że nowe obszary działalności powinny stać się podstawowymi źródłami przychodu oraz zysku spółki MBF Group SA (tzw. Core-business).

Niniejsza aktualizacja strategii rozwoju jest także konieczna w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie biznesowe, wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na działalność spółki MBF Group SA oraz w celu utrzymania konkurencyjności i osiągania celów biznesowych.

 

Główne Cele Strategiczne

 • Potrojenie przychodów ze sprzedaży do 2026 roku
 • Poszerzenie oferty o nowe produkty o wysokim potencjale marży
 • Uzyskanie w bieżącym roku koncesji MSWiA na handel bronią i amunicją
 • Wejście na nowe rynki zagraniczne
 • Wyłączenie z Grupy Kapitałowej działalności niezwiązanych z core-business
 • Stopniowe obniżenie kosztów działalności

 

Kluczowe kroki wdrożenia Strategii

 • Rozbudowa sieci dostawców i partnerów: W celu zapewnienia różnorodności oferty oraz konkurencyjnych cen spółka będzie kontynuować rozwój sieci dostawców i partnerów handlowych. Nastąpi poszerzenie zakresu współpracy z obecnymi dostawcami oraz poszukiwanie nowych, sprawdzonych podmiotów.
 • Dywersyfikacja oferty produktowej: Oprócz wiodącej kategorii produktów – oleje spożywcze, cukier, mocznik – dodane zostaną nowe towary, które mogą zaspokoić potrzeby rynkowe. Od II kwartału 2024 do oferty zostaną dodane produkty militarne oraz motoryzacyjne. Spółka wystąpi także o stosowne pozwolenia i koncesje.
 • Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań logistycznych: Aby zapewnić szybkie i skuteczne dostawy, firma będzie inwestować w nowoczesne technologie logistyczne, takie jak optymalizacja tras i magazynowanie.
 • Ekspansja na nowe rynki: Pomimo koncentracji na rynku polskim i europejskim, spółka rozważy ekspansję na inne rynki. Analiza potencjalnych rynków docelowych, zrozumienie lokalnych wymagań i trendów konsumenckich oraz nawiązanie partnerstw z lokalnymi podmiotami umożliwi sukces na nowych rynkach.
 • Inwestycja w marketing i promocję: Aby zwiększyć świadomość marki MBF Group oraz przyciągnąć nowych klientów, spółka będzie inwestowała w działania marketingowe i promocyjne. Może to obejmować kampanie reklamowe online i offline, udział w targach branżowych oraz aktywność na platformach społecznościowych.
 • Monitorowanie trendów i dostosowywanie strategii: Branża handlu i obrotu towarami jest dynamiczna, dlatego istotne jest monitorowanie trendów rynkowych, zmian w przepisach prawnych oraz zachowań rynkowych. Na tej podstawie spółka będzie szybko dostosowywała realizację strategii rozwoju, aby utrzymać konkurencyjność i sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku.

 

Zapotrzebowanie kapitałowe

Na dzień przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju na lata 2024 – 2026 Zarząd Spółki nie widzi konieczności dofinansowania MBF Group SA w formie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z prawem poboru lub z wyłączeniem prawa poboru.

Niezależnie od powyższego podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowana zostanie uchwała dająca możliwość elastycznego podwyższenia kapitału zakładowego uchwałą Zarządu (podwyższenie w ramach kapitału docelowego). Poprzednie upoważnienie wygasło i nie zostało wykorzystane, lecz takie narzędzie Zarząd spółki powinien posiadać na wypadek pojawienia się inwestora lub nagłego zapotrzebowania na kapitał.

Powyższe nie wyklucza także działań Zarządu w zakresie starania związanego z pozyskaniem stałej linii kredytowej lub pożyczki inwestycyjnej w banku komercyjnym lub innej jednostce wspomagającej rozwój przedsiębiorstw, takich jaki Polski Fundusz Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundusze Europejskie i in. (dotacje, granty, uprzywilejowane pożyczki).

W ocenie kadry zarządzającej MBF Group SA – chcąc zwiększyć skalę i efektywność działania Spółka wraz z rozwojem działalności powinna zgromadzić jeszcze większe zasoby kapitałowe, tak aby mieć możliwość zamówień większego wolumenów towarów, co spowoduje uzyskanie o wiele korzystniejszych cen zakupu.

 

Założenia finansowe na lata 2024 – 2028

Przyjmując wszystko co powyżej, dokonując krytycznej oceny obecnie podpisanych umów i kontraktów, a także mając na względzie bieżące negocjacje oraz robocze spotkania, Zarząd MBF Group SA szacuje, że prawidłowa realizacja Strategii Rozwoju na lata 2024 – 2026 powinna przynieść spółce następujące wyniki finansowe:

Powyższe szacunki nie obejmują zdarzeń nadzwyczajnych (pozytywnych i negatywnych) oraz kontraktów, które mogą być realizowane wraz ze wzrostem skali działalności, a dzisiaj trudne są do oszacowania w zakresie realizacji (np. regularne dostawy towarów w ilościach statkowych).

Uwaga: powyższe szacunki nie są oficjalną prognozą finansową, która w razie takiej potrzeby będzie opublikowana stosownym Raportem Bieżącym ESPI.