Strategia rozwoju

Aktualizacja strategii rozwoju spółki

(20 października 2017 roku)

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących: EBI nr 51/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku i EBI nr 9/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku oraz informacji przekazanych w raporcie jednostkowym i skonsolidowanym za 2016 rok, a także w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2004 Nr 146 poz. 1546), w szczególności dotyczących wykonywania działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, informuje, że w dniu 20 października 2017 roku podjął decyzję o aktualizacji podstawowej działalności i strategii rozwoju Emitenta.

Aktualizacja strategii Spółki spowodowana jest zmianą otoczenia rynkowego oraz prawnego Emitenta i zakłada skupienie się na działalności gospodarczej i zarobkowej, której podstawowym przedmiotem będzie:

  1. doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. badania i analizy typu due diligence,
  3. organizacja i pomoc w zdobyciu kapitału na rozwój,
  4. badania i rozwój dotyczące handlu algorytmicznego (algo trading),
  5. projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych.

Jednocześnie Zarząd Emitenta pragnie zwrócić uwagę, że na przestrzeni ostatnich 4 lat obrotowych (tj. w latach 2013-2016) niemal 100% przychodów Spółki stanowiła działalność doradcza i usługowa obejmująca wyżej wymieniony przedmiot aktywności, zaś struktura przychodów za bieżący rok nie odbiega od lat ubiegłych. Z uwagi na powyższe Zarząd podjął decyzję o aktualizacji i dookreśleniu strategii Spółki, a nie zmiany jej podstawowej działalności.

Celem Spółki na lata 2018-2020 będzie dalszy wzrost przychodów, poprawienie wskaźników rentowności i zysku netto oraz rezygnacja z nierentownych projektów. Dążenie do przyrostu wartości przedsiębiorstwa powinno być wspierane przez występujące między spółkami efekty synergii. W przypadku znaczących nakładów przeznaczanych na rozwój pojedynczych jednostek Emitent będzie rozważał i rekomendował ich fuzję lub przejęcie przez zewnętrzny podmiot. Dodatkowo celem Emitenta będzie wzmocnienie działań w obszarze badań i rozwoju.

W realizacji przedstawionych celów Emitent zamierza kontynuować współpracę z dotychczasowymi kontrahentami i partnerami biznesowymi, w tym spółkami należącymi wcześniej do tzw. Grupy Kapitałowej MBF. Nie wyklucza się rozszerzenia współpracy o ośrodki naukowe w Polsce oraz szersze sięgnięcie po dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Spółka planuje wykorzystać silne fundamenty w prowadzonej działalności do regularnego powiększania portfela klientów i palety oferowanych usług. Emitent nadal będzie aktywnie uczestniczyć w rozwoju firm Grupy MBF, np. poprzez świadczenie im specjalistycznego i fachowego doradztwa, mentoringu, konsultacji oraz innych usług, które będą miały na celu ich dynamiczny rozwój.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że MBF Group S.A. rezygnuje z działalności inwestycyjnej, która mogłaby podlegać regulacjom zawartym w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2004 Nr 146 poz. 1546), ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującej od 4 czerwca ub.r. ustawy zmieniającej ustawę o funduszach inwestycyjnych. Decyzja podjęta przez Zarząd Emitenta ma na celu dostosowanie bieżącej działalności Spółki do wymogów, o których mowa w ustawie (de facto w 2017 roku Emitent nie dokonywał już żadnych inwestycji kapitałowych).

Emitent nadal będzie uczestniczył w projektach wspierających i doradczych dotyczących pozyskiwania kapitału na rozwój firm oraz kompleksowej obsłudze transakcji na rynku kapitałowym, jednak samych inwestycji oraz lokowania kapitału nie będzie wykonywał ani we własnym imieniu, ani na własny rachunek. Szereg praw i obowiązków zostanie przekazanych do spółki MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o., której działalność zostanie poszerzona.

Zarząd Spółki informuje także, że z uwagi na podjęte decyzje najpóźniej do końca 2017 roku Emitent zakończy porządkowanie organizacji i struktury przedsiębiorstwa w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i nakreślonymi przez Zarząd wymogami. O wszelkich istotnych decyzjach i zachodzących zmianach Spółka będzie informowała raportami bieżącym lub na stronie internetowej.