Kontakt

MBF Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380468. Wysokość kapitału zakładowego: 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) w całości opłacony. MBF Group S.A. jest spółką publiczną notowaną od dn. 2 lutego 2012r. na giełdzie NewConnect (alternatywnym rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.)

Adres rejestrowy:

MBF Group SA
ul. Bysławska 82
04-994 Warszawa

NIP: 894 301 86 15
VAT-UE: PL894 301 86 15

REGON: 021 480 943
KRS: 0000 380 468
LEI: 259400B87KKXBG7YGE64

NCAGE Code (NATO Commercial and Government Entity Code): 9AQDH

Adres korespondencyjny:

MBF Group SA
ul. Bysławska 82 lok. 415
04-994 Warszawa

Tel: +48 22 651 86 38
Fax: +48 22 350 70 13
E-mail: 

twitter