Akcjonariat

Stan na dzień: 19.11.2018 r.

Kapitał zakładowy MBF Group S.A. składa się z 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

a) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 6.000 (sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 1.618.000 (jeden milion sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) 484.500 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
g) 75.500 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
h) 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA MBF Group S.A.:

 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Ostatnia zmiana
1 Patryk Prelewicz 315200 11,26% 315200 11,26% 04.10.2018 r.
2 Dariusz Czarkowski 199129 7,11% 199129 7,11% 04.10.2018 r.
3 Robert Krassowski 170218 6,08% 170218 6,08% 04.10.2018 r.
4 Marcin Poznański 162180 5,79% 162180 5,79% 22.10.2018 r.
5 Jarosław Pytkowski 152911 5,46% 152911 5,46% 24.05.2019 r.
6 Free Float 1800362 64,30% 1800362 64,30% 24.05.2019 r.
100,00% 100,00%