Akcjonariat

Stan na dzień: 19.04.2021 r.

Kapitał zakładowy MBF Group S.A. wynosi 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych i składa się z 3.000.000 (trzy miliony) akcji, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

a) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 6.000 (sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 1.618.000 (jeden milion sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) 484.500 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
g) 75.500 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
h) 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H
i) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA MBF Group S.A.:

 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Ostatnia zmiana
1 Patryk Prelewicz 670000 22,33% 670000 22,45% 11.03.2021 r.
2 Robert Krassowski 321630 10,72% 321630 10,77% 01.04.2021 r.
3 Dariusz Czarkowski 199129 6,64% 199129 6,67% 31.03.2021 r.
4 MBF Group SA 14998 0,50% 0 0,00% 31.03.2021 r.
5 Pozostali 1794243 59,81% 1794243 60,11% 31.03.2021 r.
100,00% 100,00%