Zarząd spółki

Janusz Czarnecki – Prezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe podyplomowe oraz tytuł magistra inżyniera elektronika o specjalności systemy radiolokacyjne. Emerytowany pułkownik Wojska Polskiego. Ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe w dziedzinie elektroniki na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na początku kariery zawodowej był głównym specjalistą w Ministerstwie Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. Zajmował się nadzorem i koordynacją prac badawczo-rozwojowych, produkcji, kooperacji i współpracy z zagranicą w zakresie elektroniki profesjonalnej. Był członkiem, a następnie przewodniczącym Polskiej Delegacji do Grupy Roboczej Stałej Międzynarodowej Komisji Przemysłu Obronnego.

Następnie pełnił role zarządcze i doradcze w zakresie przemysłu elektronicznego oraz importu surowców i technologii dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego. Był m.in. doradcą koncertu ZTE Corporation Ltd. (Chiny) w zakresie wprowadzenia firmy na rynek polski oraz organizacji przedstawicielstwa. Sprawował także funkcję dyrektora zarządzającego w Centrum Studiów i Analiz Gospodarczych.

Obecnie jest prezesem zarządu spółki Europejskie Centrum Dokumentacji S.A. Oprócz pełnienia obowiązków w MBF Group S.A. zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek związanych z przemysłem obronnym, ochroną informacji, działalnością deweloperską. Zasiadał w organach kolegialnych Centralnych Programów Badawczo – Rozwojowych i Zamówień Rządowych Nauki. Jest współautorem nowatorskich rozwiązań organizacyjnych w przemyśle zbrojeniowym. W kadencji 2012-2015 był członkiem władz statutowych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

Zajmuje się również doradztwem w zakresie wszelkich aspektów związanych z wykorzystaniem funduszy wspólnotowych (fundusze pochodzące z Unii Europejskiej). Doradzał przy pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dotacji dla polskich przedsiębiorstw, także w zakresie budowy farm fotowoltaicznych. Przeprowadził szereg badań due dilligence dotyczących poprawności wykorzystania środków z funduszy UE.

Pan Janusz Czarnecki objęty jest wpisem na listę syndyków i nadzorców sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz wpisem do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność w procesie stanowienia prawa. Posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej.

Pan Janusz Czarnecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MBF Group S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.