Zarząd spółki

Janusz Czarnecki – Prezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe podyplomowe oraz tytuł magistra inżyniera elektronika o specjalności systemy radiolokacyjne. Emerytowany pułkownik Wojska Polskiego. Ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe w dziedzinie elektroniki na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na początku kariery zawodowej był głównym specjalistą w Ministerstwie Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. Zajmował się nadzorem i koordynacją prac badawczo-rozwojowych, produkcji, kooperacji i współpracy z zagranicą w zakresie elektroniki profesjonalnej. Był członkiem, a następnie przewodniczącym Polskiej Delegacji do Grupy Roboczej Stałej Międzynarodowej Komisji Przemysłu Obronnego.

Następnie pełnił role zarządcze i doradcze w zakresie przemysłu elektronicznego oraz importu surowców i technologii dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego. Był m.in. doradcą koncertu ZTE Corporation Ltd. (Chiny) w zakresie wprowadzenia firmy na rynek polski oraz organizacji przedstawicielstwa. Sprawował także funkcję dyrektora zarządzającego w Centrum Studiów i Analiz Gospodarczych.

Obecnie jest prezesem zarządu spółki Europejskie Centrum Dokumentacji S.A. Oprócz pełnienia obowiązków w MBF Group S.A. zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek związanych z przemysłem obronnym, ochroną informacji, działalnością deweloperską. Zasiadał w organach kolegialnych Centralnych Programów Badawczo – Rozwojowych i Zamówień Rządowych Nauki. Jest współautorem nowatorskich rozwiązań organizacyjnych w przemyśle zbrojeniowym. W kadencji 2012-2015 był członkiem władz statutowych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

Zajmuje się również doradztwem w zakresie wszelkich aspektów związanych z wykorzystaniem funduszy wspólnotowych (fundusze pochodzące z Unii Europejskiej). Doradzał przy pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dotacji dla polskich przedsiębiorstw, także w zakresie budowy farm fotowoltaicznych. Przeprowadził szereg badań due dilligence dotyczących poprawności wykorzystania środków z funduszy UE.

Pan Janusz Czarnecki objęty jest wpisem na listę syndyków i nadzorców sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz wpisem do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność w procesie stanowienia prawa. Posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej.

Pan Janusz Czarnecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MBF Group S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Członkowie Zarządu Spółki unikają podejmowania aktywności zawodowe lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawnia konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na ich reputację jako członka organu spółki.