Dokumenty korporacyjne

Poniżej prezentujemy najważniejsze dokumenty określające zasady funkcjonowania spółki, odpowiedzialność i uprawnienia jej organów statutowych, a także relacje pomiędzy nimi.

Spółka nie jest zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości.

W dniu 17 lutego 2012 roku MBF Group S.A. przekazał raportem bieżącym EBI nr 8/2012 do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.