Pellet A1 | Węgiel

W zakresie pośredniczącego podmiotu węglowego Emitent uzyskał pozwolenie na sprzedaż oraz import i eksport. Wzmiankowana decyzja ma istotny wpływ na rozwój i dalszą działalność Emitenta w zakresie pośrednictwa i handlu, bezpośredniego kupna i sprzedaży towarów oraz pełnieniu funkcji brokera. W dniu 5 grudnia 2022 roku MBF Group otrzymał informację od wydelegowanej jednostki, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków Emitenta. Zgodnie z przekazaną decyzją Spółka została wpisana na listę pośredniczących podmiotów węglowych zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych oraz listę podatników podatku akcyzowego. Czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą dotyczą paliw opałowych – w tym gaz LPG.

In terms of an intermediary coal entity, the Issuer has been granted a licence for sales as well as import and export. The aforementioned decision has a significant impact on the development and further activities of the Issuer in the field of brokerage and trade, direct purchase and sale of goods and acting as a broker. On 5 December 2022, MBF Group received information from the delegated entity, the Director of the Tax Administration Chamber in Poznań, on the positive consideration of the Issuer’s applications. In accordance with the decision communicated, the Company was entered on the list of intermediate coal entities registered in the Central Register of Excise Entities and the list of excise tax payers. The activities subject to excise duty relate to heating fuels – including LPG.

Als Kohlevermittler hat die Emittentin eine Lizenz für den Verkauf sowie den Import und Export erhalten. Die vorgenannte Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung und die weiteren Aktivitäten der Emittentin im Bereich der Vermittlung und des Handels, des direkten Kaufs und Verkaufs von Waren und der Tätigkeit als Vermittler. Am 5. Dezember 2022 erhielt die MBF-Gruppe von der beauftragten Stelle, dem Direktor der Steuerverwaltungskammer in Poznań, eine Information über die positive Prüfung der Anträge der Emittentin. Gemäß der mitgeteilten Entscheidung wurde die Gesellschaft in das Verzeichnis der im Zentralen Register der Verbrauchssteuerpflichtigen eingetragenen Kohle-Zwischenerzeuger und in das Verzeichnis der Verbrauchssteuerzahler aufgenommen. Die verbrauchsteuerpflichtigen Tätigkeiten beziehen sich auf Heizstoffe – einschließlich Flüssiggas.

 


 

Jeszcze w grudniu 2022 roku podpisaliśmy kontrakt na sprzedaż węgla kamiennego. Umowa została zawarta ze spółką kapitałową (društvo s ograničenom odgovornošću) z siedzibą w Zagrzebiu w Chorwacji. Na mocy podpisanej Umowy zakontraktowaliśmy w kopalniach, które mieszczą się na terenie Bałkanów, kupno i odbiór nie mniej niż 100.000 ton węgla kamiennego o sortymencie 5-20 mm. (zgodnie z przyjęta klasyfikacją wielkość ziarna odpowiada tzw. średniemu sortymentowi, do którego należy grysik i groszek). Wzmiankowany Kontrakt gwarantuje natychmiastowe przystąpienie do zakupu i transportu węgla do końcowego klienta (odbiorcy). Umowa została zawarta na co najmniej 100.000 ton w ramach przydziału tej ilości z kopalni przy czym każda dostawa i odbiór koordynowana będzie na bieżąco z możliwościami produkcyjnymi kopalni oraz ich bieżącymi zobowiązaniami wobec innych klientów.

W wyniku kilkudniowej wizyty w państwach leżących na terenie Bałkanów zarządzający Spółką odbyli szereg roboczych spotkań i wizyt – zarówno z podmiotami, z którymi już współpracę nawiązano, jak i zupełnie nowymi. W przypadku tych pierwszych, z uwagi na ich bieżące zobowiązania, podpisane kontrakty i ogólną sytuację na rynku węgla, nie złożono nam gwarancji, które umożliwiłaby natychmiastowe powiększenia dostaw z kopalni z siedzibami w Bośni i Hercegowinie (w kontekście zapotrzebowania jakie obecnie Spółka posiada).

W trakcie prowadzonych rozmów z podmiotami z branży surowcowej i wydobywczej, udało nam się pozyskać bezpośrednie kontakty do innych podmiotów wydobywczych i dysponujących węglem o zbliżonych do wymaganych przez Emitenta parametrach i cenie. Jest to bez wątpienia dodatkowa korzyść, bo pomoże nam na bieżąco monitorować sytuację i prowadzić dalsze negocjacje w celu uzyskania większych dostaw. Co istotne na terenie Bałkanów znajdują się znaczące zasoby, a surowiec z tego regionu jest zazwyczaj klasyfikowany jako węgiel kamienny lub brunatny, zaś jego jakość jest zróżnicowana w zależności od konkretnej kopalni i pokładu. Przedmiotem ewentualnej kontraktacji będzie zawsze surowiec odpowiadający podpisanym przez Emitenta kontraktom na dostawy.

W ramach naszej oferty pośrednictwa i bezpośredniej sprzedaży oferujemy również pellet drzewny ENplus A1. Jest to pellet najwyższej jakości z najlepszym certyfikatem jakości. Polecany jest do używania w indywidualnych kotłach. Pellet drzewny jest to biopaliwo zagęszczone z biomasy drzewnej z dodatkami lub bez, zazwyczaj w postaci walca, o długości na ogół od 5 mm do 40 mm i średnicy do 25 mm, i ze złamanymi końcami. Produkuje się go z ekologicznego surowca pod wysokim ciśnieniem przy zachowaniu odpowiedniej temperatury oraz wilgotności, bez użycia chemicznych substancji klejących. Jako biopaliwo wykorzystywany jest do ogrzewania budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, hal przemysłowych. Jego właściwości energetyczne oraz wygoda użytkowania powodują, że jest on jednym z najbardziej popularnych i efektywnych ekologicznych źródeł energii (źródło).