O firmie

MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie świadczy usługi doradcze i konsultingowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, finansów, zarządzania i aspektów prawnych na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Emitent wspiera przedsiębiorstwa w ich rozwoju rynkowym poprzez wskazywanie efektywnych rozwiązań opartych na nowoczesnych narzędziach zarządzania. Nasze działania i kompleksowe analizy doradcze uwzględniają potrzeby kontrahentów oraz ich potencjał rozwoju.

Naszą misją jest kompleksowe dostarczanie Klientom profesjonalnych usług doradczych, które przyniosą długofalowe i wymierne korzyści biznesowe.

Głównym przedmiotem działalności MBF Group S.A. jest m.in.:

 1. doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. pozyskiwanie funduszy unijnych na badania, rozwój i inwestycje (dotacje, granty, pożyczki, poręczenia),
 3. przygotowywanie opracowań przekrojowych i sektorowych,
 4. badania i analizy typu due diligence,
 5. pomoc i organizacja w zdobyciu niezbędnego kapitału na rozwój,
 6. badania i rozwój dotyczące handlu algorytmicznego (algo trading).

Dodatkowo spółka wspiera wszystkie podmioty wchodzące w skład szeroko pojętej grupy kapitałowej, tak aby działała ona w sposób zorganizowany i zharmonizowany tworząc strukturę holdingową. Podstawową wartością dodaną grupy i długofalowym celem strategicznym winna być synergia wynikająca ze współdziałania poszczególnych jej podmiotów.

Emitent wspiera spółki w procesie pozyskiwania finansowania oraz oferuje im merytoryczne wsparcie na wczesnych etapach rozwoju (pre-seed, seed, start-up). Przygotowujemy kompleksowe analizy, szacujemy ryzyka oraz oceniamy potencjał poszczególnych przedsięwzięć. Oferujemy transfer know-how w zakresie zarządzania i rozwoju danej firmy. Pozyskiwany kapitał w ramach kolejnych rund inwestycyjnych będzie coraz mniej uprzywilejowany (mniej preferencji dla inwestorów). Po kilku rundach inwestycyjnych pojawia się możliwość pozyskania finansowania w formie długu, czyli pożyczek albo obligacji.

Spółka świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. organizacji i koordynacji projektów inwestycyjnych,
 2. analizy opłacalności projektów inwestycyjnych,
 3. pozyskiwania kapitału na rynku prywatnym i publicznym,
 4. transakcji fuzji i przejęć,
 5. doradztwa finansowego,
 6. optymalizacji podatkowej,
 7. przygotowania do debiutu na rynku alternatywnym NewConnect,
 8. finansowania przedsięwzięć kapitałem dłużnym,
 9. opracowywania dokumentów dla inwestorów i prognoz finansowych.

MBF Group S.A. przygotowuje i realizuje projekty w ramach ogólnopolskich Programów Operacyjnych, Programów Regionalnych oraz pozostałych programów unijnych. Kontrahentom oferujemy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw oraz organizacji non-profit. Fundusze UE trafiają do beneficjentów posiadających szeroki zakres kompetencji, doświadczenia oraz bardzo często korzystających z usług firm doradczych. Za każdym razem dostosowujemy indywidualną sytuację podmiotu starającego się o dotację unijną do aktualnie trwających konkursów dotacyjnych i możliwości jakie oferuje Unia Europejska.

Pomagamy pozyskać finansowanie począwszy od analizy planów inwestycyjnych, poprzez wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenie wniosku o dotację, aż po rozliczenie projektu. Nasza dokumentacja spełni wymogi formalne i merytoryczne danego projektu. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy przedsiębiorców, aby mogli rozwijać biznes i skutecznie konkurować z innymi podmiotami na rynku. Krok po kroku przeprowadzamy naszych Klientów przez cały proces pozyskania dotacji, grantu czy pożyczki – zaczynając od wskazania właściwego konkursu dotacyjnego, poprzez wypełnienie wniosku, aż po doradztwo w zakresie wszelkich niezbędnych formalności i kontaktów z urzędami.

W ramach opracowania wniosku pomagamy również w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji oraz pozyskaniu potrzebnych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. Projekty unijne są dokumentami skomplikowanymi, czasochłonnymi i wymagającymi wiedzy merytorycznej z zakresu prawa, doradztwa biznesowego, ekonomii oraz zarządzania. MBF Group zapewnia profesjonalne przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu (raporty techniczne i finansowe, raport końcowy i wniosek o wypłatę dotacji). Monitorujemy również problemy i zmiany w projekcie. Opracowujemy potrzebną dokumentację projektową i sprawozdania wynikające z realizacji wniosku.

Skupiając się na analizach opłacalności projektów inwestycyjnych oferujemy statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych, tj.: okres zwrotu nakładów, księgowa stopa zwrotu, analiza progu rentowności, analiza wrażliwości oraz dynamiczne metody oceny przedsięwzięć rozwojowych, czyli: wartość zaktualizowana netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźnik rentowności i in.

W zakresie doradztwa finansowego Spółka zapewnia swoim klientom wsparcie w zarządzaniu wartością ich przedsiębiorstw oraz w realizacji projektów z następujących obszarów środowiska biznesowego:

 1. strategie rozwoju,
 2. wycena projektów inwestycyjnych,
 3. due diligence,
 4. programy naprawcze i restrukturyzacja,
 5. optymalizacje podatkowe i kosztowe,
 6. biznesplany i studia wykonalności przedsięwzięć,
 7. optymalizacje struktur organizacyjnych.

Kontrahentom z zewnątrz oraz firmom z naszej grupy zapewniamy wsparcie specjalistów w zakresie budowania modelu biznesowego oraz przeprowadzamy niezbędne analizy rynkowe. Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw na każdym etapie ich rozwoju – poczynając od firm inicjujących działalność (start-up) poprzez podmioty intensywnie rozwijające się, po przedsiębiorstwa na etapie stagnacji czy szukające nowych pomysłów i rozwiązań (reengineering).

Doradzamy w zakresie wyboru formy prowadzonej działalności gospodarczej. Pomagamy młodym start-upom w doborze odpowiedniej struktury prawnej i organizacyjnej, w rejestracji znaku towarowego, w zapewnieniu optymalizacji podatkowej. W ramach oferty zewnętrznego finansowania Spółka przygotowuje kompleksową dokumentację aplikacyjną. Planujemy i realizujemy biznes plany opisujące całe przedsięwzięcie, produkt lub usługę oraz sposób wejścia na rynek oraz finansowanie.

Analizujemy potrzeby i identyfikujemy możliwości rozwoju, oferując pakiet usług, dzięki którym nie tylko pozyskasz dofinansowanie, ale także zidentyfikujesz potencjalne nowe trendy, wejdziesz na nowe rynki i osiągniesz większą przewagę nad konkurencją.

Nasi kontrahenci otrzymują informacje na temat trendów występujących w danej branży. Dopełnieniem badania rynku jest analiza firm oferujących konkurencyjne rozwiązania. Badanie rynku i analiza konkurencji przeprowadzona przez MBF Group S.A. pozwala na zminimalizowanie ryzyka podejmowanych decyzji biznesowych. Badanie i analiza wszystkich elementów, które obejmuje identyfikacja bezpośredniego otoczenia konkurencyjnego, wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi, a także umiejętności zbierania i analizowania pozyskanych danych. Staramy się te zadania wykonywać z jak największym poświęceniem i dokładnością.

Dokonywane przez Emitenta wyceny przedsiębiorstw stanowią kompleksową i rzetelną podstawę do realizacji celów naszych Klientów. Prezentowany przez nas profesjonalizm i terminowość stanowią gwarancję najwyższej satysfakcji. Nasi Klienci otrzymują dokładne wyceny dokonane jedną lub kilkoma metodami: dochodową, porównawczą lub majątkową. Na podstawie otrzymanej wyceny kontrahent otrzymuje także dodatkowo rekomendację odnośnie prowadzenia negocjacji nabycia lub zbycia przedsiębiorstwa. Dodatkowo jesteśmy w stanie na życzenie dostarczyć informacje oraz dane teleadresowych firm wyrażających chęć współpracy przy finalizacji transakcji oraz organizujemy spotkania między partnerami handlowymi zainteresowanymi współpracą.

Aby pozyskać środki i odpowiedniego inwestora, konieczne jest odpowiednie przygotowanie analizy rynku i możliwości rozwoju danego produktu bądź usługi. W tym zakresie nasze usługi opieramy przede wszystkim na współpracy z dotychczas poznanymi kontrahentami i spółkami z grupy. Poszukiwanie partnerów biznesowych jest istotnym elementem działalności wielu przedsiębiorców. Do nawiązania korzystnej współpracy nie wystarczy jednak wybranie pierwszej firmy o określonym profilu. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnych usług consultingowych, które znacznie zwiększą szanse na znalezienie właściwego partnera.

Naszym Klientom pomagamy lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe rządzące ich branżą – począwszy od rozbudowanej analizy SWOT po szczegóły działalności danego segmentu rynku. Dzięki naszemu doświadczeniu dostarczamy szeroką wiedzę na temat rynków perspektywicznych oraz kluczowej konkurencji. Podejmowane przez nas działania wpływają na znaczny wzrost konkurencyjności naszych Klientów na rynku – dostarczamy nieszablonowych rozwiązań, nastawionych na zysk, pomagamy w podejmowaniu decyzji związanych z optymalizacją struktury kapitału, a także zapewniamy rozległą opiekę w ramach dalszego zarządzania przedsiębiorstwem.

Od 2014 roku Emitent prowadzi ciągłe badania nad handlem algorytmicznym (algotrading) oraz możliwościami wdrożenia poszczególnych mechanicznych systemów transakcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma prowadzi prace koncepcyjne związane z analizą, budową i projektowaniem mechanicznych systemów transakcyjnych oraz handlem algorytmicznym. W 2015 roku udało się odnotować pierwsze sukcesy w zakresie sprzedaży poszczególnych produktów. Automatyzm dotyczy nie tylko przekazania zlecenia do systemu giełdowego lub platformy transakcyjnej, ale również ustalenia warunków transakcji. Kluczowym elementem handlu algorytmicznego jest bieżące przetwarzanie danych rynkowych (przeważnie cen instrumentów finansowych). Obecnie na rozwiniętych rynkach giełdowych zaczyna dominować handel algorytmiczny – przykładowo na giełdzie w Zurichu, firmy działające na rachunek własny, które realizują swoje strategie przez wykorzystanie algorytmów odpowiadają za ponad 60% handlu. Zarząd nie wyklucza inwestycji na rachunek własny, które mogą być przeprowadzane w spółce zależnej MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka świadczy usługi tworzenia, testowani i wdrażani systemów transakcyjnych na zamówienie i wg specyfikacji klienta (wraz z przekazaniem praw autorskich do automatów).

W trosce o jak najwyższe standardy w wypełnianiu obowiązków spółki publicznej oraz przejrzystość działań i profesjonalizm w komunikacji z inwestorem indywidualnym w maju 2014 roku MBF Group S.A. przystąpiła do SEG i jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

 

 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 

About Us | Wir über uns | À propos de nous | Sobre nosotros | Despre noi