Zawarcie umowy ramowej z firmą eXor Holding SA

W ostatnich dniach podpisaliśmy istotną Umowę ramową o współpracy z firmą eXor Holding SA z siedzibą w Lugano w Szwajcarii. Przedmiotem Umowy jest przede wszystkim pozyskiwanie i dostarczanie przez strony produktów i usług, które będą każdorazowo ustalane w formie zleceń i zamówień. Nadto strony zobowiązały się do wspólnego działania w celu ustalenia zasad współpracy i rozliczeń w ramach dostaw towarów przeprowadzanych na terenie Europy, ze szczególnym uwzględnieniem dostaw towarów na Ukrainę.

Strony Umowy zadeklarowały podjęcie działalności w zakresie wymiany handlowej, sprzedaży oraz pośrednictwa artykułami medycznymi i lekarstwami, artykułami związanymi z ochroną zdrowia, a także wyposażenia i sprzętu medycznego i ochrony osobistej. Strony ustaliły, że Umowa nie nakłada na żadną z nich zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za usługi lub pośrednictwo drugiej strony, a wynagrodzenie będzie każdorazowo ustalane przez strony w ramach odrębnych zleceń i umów zawieranych w ramach podjętej współpracy.

eXor Holding SA jest wiodącą europejską firmą zajmującą się wprowadzaniem na rynek, opracowywaniem i inwestowaniem w produkty farmaceutyczne i rehabilitacyjne. Do głównych inwestycji eXor należą również innowacyjne przedsiębiorstwa zajmujące się opracowywaniem urządzeń medycznych do fizykoterapii w środowisku wirtualnym oraz nowe międzynarodowe spółki handlowe i farmaceutyczne eXinvest Ltd. i eXor Middle East Ltd. W ramach podjętej współpracy w pierwszej kolejności Emitent rozpocznie działania w celu rozwinięcia dystrybucji rękawiczek medycznych produkowanych i sprzedawanych pod marką własną: MBF Medical NitrAG SoftTouch. Dodatkowo wspólnie z kontrahentem wykorzystamy posiadane doświadczenie i kontakty handlowe w celu kontraktowania dostaw artykułów ochrony osobistej na teren Europy Wschodniej w tym w szczególności na Ukrainę.

W ocenie spółki MBF Group SA oraz jej zarządzających i współpracowników – zawarcie powyższej umowy jest świadectwem właściwego kierunku w rozwoju firmy, coraz większego wzrostu zaufania do świadczonych usług oraz rosnącej pozycji na rynku towarowym pośredników, brokerów i traderów. Zawarcie umowy z podmiotem spoza Polski pozwoli na rozszerzenie obszaru działalności o kraje Europy Zachodniej oraz umożliwi reprezentowanie firmy eXor na terenie Polski i Ukrainy.

Współpraca będzie służyła nawiązaniu bezpośredniego kontaktu pomiędzy MBF Group i eXor, tak by transakcja została sfinalizowana najszybciej jak tylko to możliwe. Strony umowy będą dzieliły się wszystkimi informacjami, dokumentami i kontaktami, które mogą wpłynąć na pozytywne zakończenie wszystkich transakcji. Strony poza umową będą zobowiązane do podpisania każdego niezbędnego dokument jaki będzie wymagany aby sfinalizować wszystkie transakcje.

 

 

Wszystkie oddziały eXor mogą poszczycić się nagrodami historycznymi lub związanymi z innowacyjnością, które podkreślają znaczenie ich pracy. Historia eXor zaczyna się we Włoszech. Firma została założona w Mediolanie w 1972 roku przez pana Antonio Balossi, który rozpoczął działalność na rynku jako dystrybutor gorsetów ortopedycznych i bielizny funkcjonalnej, głównie do specjalistycznych sklepów medycznych i ortopedycznych. Silne partnerstwo z klientami sprawiły, że włączano nowe projekty do naszej podstawowej działalności. Pod koniec lat 70. wyspecjalizowano się w elastokompresji, a następnie, od końca lat 80., wykorzystując wiedzę zdobytą podczas kilku partnerstw z innymi firmami działającymi w tej branży, wprowadzono na rynek gamę obuwia przeznaczonego do pielęgnacji, ochrony i rekonwalescencji pooperacyjnej wrażliwych stóp dotkniętych różnymi patologiami.

 

 

eXor Pharmaceuticals to szybko rozwijający się oddział eXor Holding SA, który działa jako akredytowany operator w zakresie świadczenia usług dostępu do rynku i dystrybucji leków, dzięki innowacyjnej, dedykowanej infrastrukturze. Celem jest ułatwienie dostępu do leków we wszystkich fazach ich powstawania (zarówno leków dopuszczonych do obrotu, jak i tych, które nie zostały jeszcze dopuszczone do obrotu), poprzez pomoc firmom farmaceutycznym w rozszerzeniu dystrybucji ich produktów na rynkach, na których nie są jeszcze obecne. Misją eXor Pharmaceuticals jest służenie swoim doświadczeniem i intuicją firmom farmaceutycznym i operatorom terenowym, aby zaspokajać nowe potrzeby pacjentów poprzez innowacyjne oferty i nowe ścieżki dystrybucji. Cały holding spółek eXor działa w wielu krajach, m.in. w Szwajcarii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bośni, Argentynie, Libii, Libanie, Iranie, Iraku, Syrii, Tunezji, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Jednocześnie w związku z zawarciem wzmiankowanej Umowy Zarząd MBF Group SA informuje, że obecnie prowadzi z podmiotem powiązanym od spółki eXor Holding SA – negocjacje w zakresie ustalenia treści i podpisania dodatkowej umowy w zakresie obrotu i dystrybucji artykułami militarnymi i osprzętu wojskowego, towarami podwójnego przeznaczenia, odzieży i sprzętu ochrony osobistej oraz wyposażenia do samoobrony.

W ocenie Zarządu Emitenta realizacja przedmiotowej Umowy przyczyni się do wygenerowania dodatkowych przychodów oraz rozwinie sieć sprzedaży produktów pod marką własną Spółki. Emitent zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na jej istotność oraz fakt, że może mieć ona wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Spółki oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.