Podsumowanie rekordowo udanego półrocza w MBF Group SA

Pierwsze półrocze bieżącego roku historycznie możemy uznać za najlepszy okres dla spółki. Wynik finansowy za II kwartał bieżącego roku stanowi skokowy wzrost w zakresie przychodów zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym. Jak wcześniej niejednokrotnie pisaliśmy szczególny rodzaj prowadzenia naszej działalności powoduje, że finansowy wynik widoczny jest na samym końcu przy zakontraktowaniu i rozliczeniu transakcji lub fizycznej dostawie towarów do ostatecznego odbiorcy. Obecnie zaczynamy zbierać konkretny efekt tych prac. Dziękujemy wszystkim, którzy mieli do nas zaufanie i mogą teraz być spokojni o podjęte decyzje.

W II kwartale bieżącego w spółce odnotowano natomiast istotne dokonania w zakresie potężnego wzrostu przychodów Spółki, które mają nieodłączny związek z poprzednimi miesiącami, gdzie Emitent prowadził intensywne negocjacje, rozmowy i konsultacje dotyczące kontraktowania olejów spożywczych, mocznika, węgla kamiennego i olejów napędowych. Niezależnie od tego stale powiększamy naszą ofertę oraz usługi w zakresie brokera i mamy nadzieję, w niedługim czasie podpisać kolejne umowy z producentami i firmami z branży spożywczej (cukier i inne wyroby) oraz rolniczej (zboża, nasiona, oleje i in.).

Nie mniej ważnym wydarzeniem dla życia spółki była finalizacja rozmów z funduszem kapitałowym ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Parafowanie umowy może być duże pozytywne znaczenie dla kilku najbliższych lat w funkcjonowaniu MBF Group SA. Jak wspomniano wyżej wynik finansowy za II stanowi skokowy wzrost w zakresie przychodów zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym. Jak wcześniej niejednokrotnie pisaliśmy szczególny rodzaj prowadzenia naszej działalności powoduje, że finansowy wynik widoczny jest na samym końcu przy zakontraktowaniu i rozliczeniu danej transakcji lub fizycznej dostawie towarów do ostatecznego odbiorcy. I obecnie zaczynamy zbierać konkretny efekt tych prac.

W ujęciu jednostkowym odnotowaliśmy przychody Spółki na poziomie 2.962.558 zł (!) (wobec 20.127 zł rok wcześniej). Koszty działalności operacyjnej wyniosły 1.147.087 zł, lecz w tym wypadku musimy zwrócić uwagę na bardzo ważny element tej pozycji, gdyż nie uwzględniono tam wszystkich kosztów związanych z obecnym przychodem, bo duża część pojawiła się dopiero z początkiem lipca, czyli de facto w III kwartale (to bardzo ważna kwestia w ocenie końcowego wyniku za pierwsze półrocze). Kwartał został zamknięty zyskiem brutto w kwocie 1.811.965 zł, a narastająco 1.586.243 zł. Mamy też do czynienia ze skokowym wzrostem naszej sumy bilansowej z 7.563.430 zł do 13.345.078 zł na co składają się zwiększone wartości w pozycjach należności oraz zobowiązań (czyli rozliczenia kontraktów będących w trakcie dostaw i realizacji). Z uwagi na osiągnięty wynik zwraca także znaczy wzrost kapitałów własnych na koniec okresu – obecnie zamyka się on sumą 7.738.038 zł (wobec 5.972.252 zł rok wcześniej).

Za wynik skonsolidowany w ogromnej mierze odpowiada wynik finansowy jednostki dominującej. Narastająco po II kwartale przychód skonsolidowany wyniósł 2.979.343 zł przy kwocie 48.146 rok wcześniej. Z kolei skonsolidowany zysk brutto, to 1.736.826 zł wobec straty 230.343 rok wcześniej. Skonsolidowana suma bilansowa urosła z kwoty 8.925.219 w zeszłym roku do 15.231.907 po II kwartale roku bieżącego.

Zgrzytem w działalności Spółki była odmowa wydania opinii przez biegłego rewidenta. Ocenę pracy audytora zawarliśmy w treści raportu rocznego oraz w sposób rozszerzony w informacji przekazanej do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego i nie zamierzamy do tego wracać. Odmowa wydania opinii, o której dowiedzieliśmy się chwilę przed terminem publikacji raportu rocznego spowodowała zawieszenie obrotu akcjami na rynku NewConnect.

Zarząd Emitenta stoi na stanowisku, że przekazanie sprawozdania z badania sprawozdań finansowych, które zawierają odmowę wydania opinii (bardzo dokładnie wyjaśnioną i opisaną) – niezależnie od stanowiska Emitenta wobec odmowy wydania opinii – stanowi i zawiera prawdziwy, rzetelny i kompletny obraz sprawozdania z badania. Nadto sprawozdanie umożliwia inwestorom ocenę wpływu przekazanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub na cenę lub wartość notowanych papierów wartościowych. Na podstawie sprawozdania biegłego rewidenta, wraz ze stosownym komentarzem zarządu i rady nadzorczej, inwestorzy i Akcjonariusze mogą dokonać własnej oceny obecnej sytuacji, a następnie zareagować na to sprzedażą lub kupnem akcji, bądź też odstąpieniem od sprzedaży lub kupna akcji. Niestety Giełda Papierów Wartościowych nie podzieliła naszego zdania podtrzymując uchwałę o zawieszeniu.

Odnośnie umieszczenia naszej spółki na podwójnymo fixingu, to jeśli na nim pozostaniemy to będzie to dla nas sytuacja niezrozumiała ze strony GPW. Zostaliśmy tam umieszczeni, bo odmówiono wydania opinii. Teraz opinia będzie wydana, więc powód zniknie. Jeśli nie wrócimy od razu na notowania ciągłe, to tylko będzie to świadczyło o tym, że mogliśmy nic nie publikować (jak zrobiły to inne cwańsze spółki). Jedyne co by nas spotkało to zawieszenie, a po publikacji odwieszenie. My pokazaliśmy wszystko, co mamy bez ukrywania – na razie z tego powodu cierpimy, zresztą nawet nie tyle spółka cierpi, bo zaliczamy najlepszy rok w całej historii, co Akcjonariusze.

Niezależnie od powyższego w mocy pozostało zobowiązanie Spółki odnośnie bezzwłocznego dokonania korekt w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok celem poddania go ponownemu badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, a następnie zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Emitent rozwiązał umowę z poprzednim audytorem, a następnie od razu zawarł umowę o badanie sprawozdania z nową firmą audytorską. Tym razem współpraca odbywa się na jak najwyższym poziomie. Spodziewamy się publikacji korekty raportu rocznego w 37 tygodniu bieżącego roku. Zarząd Spółki oferuje pełną gotowość i dysponuje kompletną dokumentacją i wyjaśnieniami w zakresie przeprowadzenia ponownego badania sprawozdań Emitenta.

 

Źródło: Biznes Radar

 


 

Update: 27.09.2023:

W związku z zapytaniami kierowanymi do Spółki przez Akcjonariuszy, Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości status prac nad raportem rocznym oraz opinią niezależnego audytora.

Zarząd Emitenta zawiadamia, że zakończył udostępniać wszelkie informacje, wyjaśnienia i dokumenty z początkiem bieżącego miesiąca. Prace i akceptacja jednostkowego sprawozdania rocznego została zakończona. Obecnie trwa ustalanie ostatnich szczegółów i wprowadzanie końcowych korekt do skonsolidowanego raportu rocznego. Niestety zadeklarowanie i wyznaczanie daty całkowitego zakończenia prac wybiega poza nasze uprawnienia i obowiązki. Na obiektywne wydłużenie czasu badania ma jednocześnie wpływ, iż jest to powtórne badania, co powoduje, że jest ono jeszcze bardziej szczegółowe, skomplikowane i rygorystyczne.

Jednocześnie Zarząd podkreśla wysoką jakość i kulturę współpracy na linii Spółka – firma audytorska – biuro księgowe, które całkowicie odbiega od praktyki poprzedniego badania w tym faktycznych terminów podjęcia się badania. Zarząd Spółki na bieżąco oferuje pełną gotowość i dysponuje kompletną dokumentacją i wyjaśnieniami w zakresie prowadzonych prac nad sprawozdaniami.