Rewizja wybranych umów i kontraktów

Informujemy, że w nawiązaniu do publikowanych w ostatnim okresie raportów bieżących dotyczących zawarcia umów lub kontraktów dostawy towarów dokonaliśmy ich rewizji w celu analizy możliwości ich realizacji oraz aktualizacji potencjału kontrahentów do wywiązania się z nich. Krytyczna weryfikacja została dokonana w celu przedstawienia faktycznego ich statusu na dzień publikacji niniejszego raportu w kontekście obecnie realizowanych kontraktów na dostawy oleju rzepakowego rafinowanego i nierafinowanego oraz cukru buraczanego ICUMSA45. Tym samym zarząd Spółki chciałby skupić się na jak najlepszym wypełnianiu kontraktów przynoszących Emitentowi realny i systematyczny przychód. Jednocześnie chcemy Akcjonariuszom udostępnić dane i infomacje mogące mieć wpływ na ich decyzje inwestycyjne.

Zarząd Spółki w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 16/2022 z dn. 28 lipca 2022 roku w sprawie zawarcia umowy ramowej na dostawy oleju napędowego EN590 do portu na Ukrainie (w połączeniu z kolejnymi raportami dotyczącymi tej sprawy) zawiadamia, że kontrahent do dnia dzisiejszego nie był w stanie zapewnić odpowiedniej i bezpiecznej bazy logistycznej po stronie odbiorcy. Nie doprowadzono także do otwarcia instrumentu finansowego akceptowalnego przez wybrany bank z siedzibą w Unii Europejskiej. Dodatkowo z uwagi na trwającą wojnę oraz zbombardowanie w ostatnich dniach przez siły rosyjskie portu w Reni obecnie realizacja kontraktu wydaje się nie możliwa. Z uwagi na powyższe Zarząd Emitenta postanowił zawiesić do odwołania wykonanie wzmiankowanej umowy.

Zarząd Spółki w nawiązaniu do Raportu nr 1/2023 z dn. 11 stycznia 2023 roku w sprawie podpisania strategicznego kontraktu na sprzedaż węgla kamiennego (w połączeniu z kolejnymi raportami dotyczącymi tej sprawy) zawiadamia, że kontrahent wystąpił z propozycją renegocjacji cen zawartych w kontrakcie. Niestety proponowane warunki handlowe znacznie odbiegają od pierwotnie ustalonych i stawiają pod znakiem zapytania opłacalność przedsięwzięcia. Dodatkowo do dnia dzisiejszego kontrahent oczekuje na płatność zaliczkową tytułem dostaw węgla od odbiorcy końcowego. Nieakceptowalne przedłużanie terminu tych płatności oraz znaczna obniżka cen węgla na rynkach w tym w szczególności w Polsce stawia pod znakiem zapytania faktyczną realizację kontraktu. Z uwagi na powyższe Zarząd Emitenta postanowił zawiesić do odwołania wykonanie wzmiankowanej umowy.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że ww. zawieszone umowy mogą w każdej chwili zostać przywrócone do realizacji. Za taką decyzją musi stać pewność co najmniej rozpoczęcia ich realizacji oraz pełna współpraca i wypłacalność kontrahenta. Decyzja zawieszeniu wykonania umów nie powoduje naliczenia wobec Spółki jakichkolwiek kar umownych. O ewentualnych zmianach statusu Spółka będzie informowała stosownymi raportami bieżącymi ESPI.

Dodatkowo cały czas w mocy pozostają wszystkie pozostałe umowy o współpracy w zakresie handlu i pośrednictwa dotyczące dostaw poszczególnych towarów, o których zawarciu Emitent informował raportami bieżącymi ESPI i z których Spółka korzysta w ramach kontraktów obecnie realizowanych. Bez zmian pozostaje także fakt posiadania przez Emitenta statusu podmiotu akcyzowego pośredniczącego obrotem węglem (w tym importu i eksportu), co jest wykorzystywane podczas obecnych i przyszłych negocjacji.