Zmiany w spółce, zmiany w spółkach…

Kilka dni temu opublikowana została aktualizacja strategii rozwoju spółki MBF Group S.A. Wkrótce za tym podjęto kolejne decyzje, których ciąg doprowadzi do ostatecznego kształtu struktury naszej organizacji. Aktualizacja strategii spółki spowodowana jest zmianą otoczenia rynkowego oraz prawnego Emitenta – nie ma więc na celu jakichkolwiek działań, które z gruntu zmieniają charakter naszej działalności. Zakładamy skupienie się na działalności gospodarczej i zarobkowej, która przez ostatnie 4 lata generowała spółce niemal 100% przychodów.

Co równie istotne podejmując poszczególne decyzje kierowano się zmianami w otoczeniu prawnym i legislacyjnym. Nie możemy sobie pozwolić na zagrożenie wystąpienia sankcji ze strony Komisji Nadzoru Finansowego czy Giełdy Papierów Wartościowych. Spółka musi działać odpowiedzialnie i nie powodować swoim postępowaniem okazji do podejrzeń o nadużycia. Szczególną przesłanką wdrożenia zmian jest wejście w życie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2004 Nr 146 poz. 1546), konkretnie dotyczących wykonywania działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Podejmowana praca na rzecz reorganizacji struktury MBF Group S.A. w żadnym ze scenariuszy nie zakłada utraty wartości przedsiębiorstwa. Aktywa spółki, które traktowane były jako inwestycje krótko-, średnio- bądź długoterminowe zostaną przetransferowane do spółki całkowicie zależnej od emitenta. Z uwagi na to, że publikujemy raporty jednostkowe oraz skonsolidowane – dostęp do tych ostatnich nadal umożliwi inwestorom wgląd we wszelkie kluczowe dane finansowe grupy.

Jak poinformowaliśmy już w raporcie giełdowym spóła MBF Group nadal będzie uczestniczyła w projektach wspierających i doradczych, które dotyczą pozyskiwania kapitału dla i na rozwój firm. Nadal będziemy aktywnie uczestniczyć w kompleksowej obsłudze transakcji na rynku kapitałowym. Natomiast samych inwestycji oraz lokowania kapitału nie będziemy wykonywać ani we własnym imieniu, ani na własny rachunek. Szereg praw i obowiązków zostanie przekazanych do spółki MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.

Z uwagi na powyższe podpisano przedwstępną umowę kompleksowej sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów lub akcji w spółkach:

  1. Kamea Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  2. Rara Avis Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,
  3. Pretendo Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie,
  4. OLS S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
  5. Ursa Minor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  6. Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie.

Nie wstrzymuje to jednak aktywności powyższych spółek, ani naszego wsparcia w ich działalności. Nie zatrzymuje ich rozwoju i planów na przyszłość. Dlatego też Vabun S.A. kilka dni temu zakończył proces IPO, na który składała się emisja i objęcie akcji serii „G”. 25 października 2017 roku spółka przesłała do Sądu Rejestrowego KRS w Lublinie komplet dokumentacji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, co ostatecznie otwiera ścieżkę do końcowych przygotowań upublicznienia spółki na rynku NewConnect. Autoryzowany Doradca spółki jest praktycznie gotowy do złożenia dokumentów na GPW – czekamy tylko na rejestrację podwyższenia w KRS.

Nawiasem dodać należy, że przy okazji procesu IPO, z uwagi na małą emisję akcji serii „G”, a z drugiej strony przy sporym zainteresowaniu akcjami Vabuna, MBF Group wraz ze spółką zależną dokonały zbycia ok. 70.000 akcji Vabuna po cenie oscylującej w granicach 2,30 zł / akcję. Niemniej z uwagi na potencjał przedsiębiorstwa i jego planów na przyszłość nie wykluczamy podpisania ze spółką porozumienia zobowiązującego do zakazu zbywalności akcji. Otwartą kwestią pozostaje wielość i czas obowiązywania umowy lock-up.

Z kolei w dniu wczorajszym spółka Instytut Biznesu Sp. z o.o. poinformowała nas o wystosowaniu do byłego prezesa zarządu wezwania do zapłaty kwoty 189.614,73 zł na którą składa się: (a) 172.327,28 zł tytułem odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z umowami sprzedaży akcji MBF Group, (b) 8.285,45 zł tytułem odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z wydatkami na noclegi, usługi gastronomiczne, transportowe i in. oraz (c) 9.002 zł tytułem odszkodowania za szkodę w związku z umowami o przeniesienie praw autorskich i kupna przedmiotów kolekcjonerskich. Z uwagą będziemy przyglądać się przebiegowi i rozwojowi sytuacji w tej spółce.

Natomiast jeszcze w listopadzie bieżącego roku oczekujemy znacznych zmian w Luxury Trade Sp. z o.o. Mamy nadzieję na dopięcie poważnych negocjacji w związku z rozwojem tej firmy, co doprowadziłoby w efekcie to zmian własnościowych i przeniesieniem jej siedziby do docelowej lokalizacji w Trójmieście. W toku rozmów Grupa MBF chciałaby zagwarantować sobie pakiet udziałów w spółce na poziomie ok. 30% w głosach i kapitale zakładowym.