Wyniki spółek Grupy MBF za IV kwartał 2016 – komentarz

Opublikowane przed kilkoma dniami wyniki finansowe spółek, w których MBF Group S.A. posiada udziały lub akcje w większości przypadków muszą napawać optymizmem – szczególnie jeśli spojrzeć na nie w kontekście wyników osiągniętych za ten okres rok wcześniej.

Od wielu kwartałów stabilną działalność prezentuje Kamea Consulting Sp. z o.o. Po IV kwartałach 2016 roku przychody spółki, zajmującej się obsługą księgową i doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zamknęły się kwotą 139.750 zł. Odnotowano wzrost przychodu na poziomie prawie 20.000 zł, co spowodowane było pozyskaniem dwóch nowych klientów. Strata EBITDA to 3.277 zł, co daje nadzieję na przejście na dodatnią stronę wyniku już przy okazji najbliższych miesięcy. Dodatkowo na pierwsze półrocze 2017 roku spółka założyła sobie pozyskanie do obsługi księgowej, co najmniej 4 nowych kontrahentów.

Firma Pretendo Sp. z o.o. z zerowego przychodu w 2015 roku, po czterech kolejnych kwartałach wypracowała przychód na poziomie 1,92 mln zł. Nie obyło się to bez bezpośredniego wsparcia doradczego MBF Group S.A. Firma odnotwała też zysk netto 31.716 zł, wobec straty 38.816 zł rok wcześniej. Co nie mniej istotne – zysk cieszy o tyle, że wcale nie był zakładany do osiągnięcia w 2016 roku. W znaczy sposób urosła też suma bilansowa przedsiębiorstwa, bo z kwoty 387.254 zł do 1.210.913 zł.

W pierwszych latach działalności Pretendo Sp. z o.o. miała za zadanie skoncentrować się na handlu wierzytelnościami pochodzącymi od osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W 2016 roku dokonano rewizji strategii i rozszerzono możliwości zarobkowania. Obecnie spółka działa w kilku sektorach, z których wyróżnić można cztery najważniejsze obszary aktywności: (a) aplikacje mobilne: projektowanie, przygotowanie, testowanie; (b) krótkoterminowe inwestycje na polskim rynku kapitałowym (rynek akcji NewConnect oraz główny rynek GPW); (c) analizy rynkowe na zlecenie: sektorowe, przekrojowe, porównawcze itd.; (d) doradztwo w zakresie zarządzania wierzytelności, zarządzanie długiem, zarządzanie płynnością podmiotów gospodarczych.

Drugim z podmiotów, które miały rok wcześniej zerowy przychód jest Rara Avis Sp. z o.o. Tymczasem po IV kwartale 2016 roku spółka pochwaliła się przychodem na poziomie 1,73 mln zł. Suma bilansowa urosła do wartości 1,85 mln zł. Zysk z działalności oraz zysk netto był po ujemnej stronie z uwagi na koszty poniesione na działalność inwestycyjną w rozwój przedsiębiorstwa. Zgodnie z informacjami, które w ostatnich dniach otrzymaliśmy, jeszcze w I kwartale 2017 roku firma uruchomi sporej wielkości sklep internetowy (spory pod kątem oferowanego asortymentu). Zawierać on będzie towary i aktywa, którymi dysponuje spółka w związku z charakterem swojej działalności, czyli wszelkiej maści artykuły kolekcjonerskie.

Najbardziej rozpoznawalną spółką z Grupy MBF jest oczywiście Vabun S.A. W ciągu jednego roku firma zanotowało ponad 8-krotny wzrost przychodów – z 241 tys. zł do 2,06 mln zł. Istotnie wzrosły kapitały własne do 616 tys. zł oraz suma bilansowa do 1,31 mln zł. Wprawdzie spółka nie może się pochwalić zyskiem na poziomie netto, ale jest to związane tylko i wyłącznie z wczesną fazą rozwoju bardzo kapitałochłonnego rynku na jakim działa. Zgodnie z otrzymanymi informacjami w II kwartale 2017 roku w spółce kończy się w okres nakładów finansowych na inwestycje i rozwój, a rozpoczyna czas ich „konsumpcji”.

Jeszcze w I kwartale 2017 roku zadebiutują dwa zapachy dla kobiet, a prawdopodobnie do końca II kwartału kilka pozycji z nieco tańszego segmentu – w miejsce wód perfumowanych pojawią się także tańsze wody toaletowe. Otworzy to miejsce na produkty Vabuna w sieciach handlowych, które wyrażają zainteresowanie umieszczeniem takich wód w swojej ofercie.

Z punktu widzenia MBF Group S.A. bardzo ważnym jest, że na tak konkurencyjnym rynku twarzami naszych produktów są osoby ze ścisłej czołówki polskiego showbiznesu. Produkty dedykowane kobietom posiadać będą osobistą rekomendację małżonki pana Radosława Majdana. Oczywiście można nie podzielać sympatii większości Polaków do konkretnych osób, ale oceniając na chłodno należy po prostu docenić wartość marketingową i medialną konkretnych osób związanych z projektem.

W związku z planowanym upublicznieniem spółki na rynku NewConnect (II-III kwartał br.) – Vabun S.A. złożyła wniosek w zakresie dofinansowania procesu debiutu z funduszy Unii Europejskiej (program 4Stock). Wniosek pod względem formalnym został przed kilkoma dniami oceniony pozytywnie i czeka obecnie na ocenę merytoryczną. Oczywiście debiut w żaden sposób nie jest zagrożony nawet jeśli finansowanie nie będzie spółce przyznane.

Wskaźniki oraz dane finansowe przedstawiono dla wszystkich spółek znajdujących się w pozycji „inwestycje długoterminowe” bilansu Emitenta, w których Spółka posiada co najmniej 20% udziałów, a ich wynik finansowy nie jest śladowy i ma znaczący wpływ na postrzeganie Grupy MBF. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Dane finansowe stanowią uzupełnienie raportów bieżących i nie są podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na MBF Group S.A. jako spółkę publiczną.

 

 

  |    |    |