Udzielenie Grantu spółce Rara Avis Sp. z o.o.

W dn. 21 grudnia br. otrzymaliśmy od naszej spółki powiązanej Rara Avis Sp. z o.o. wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o Grant. Informacja udzielona została w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy oraz złożonym przez firmę Rara Avis Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy wnioskiem o udzielenie Grantu. Wzmiankowany wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną, a zawarte w nim kryteria merytoryczne kwalifikują go do dalszego procesowania. Projekt będzie prowadzony wspólnie z wybraną Instytucją Otoczenia Biznesu.

Rara Avis Sp. z o.o. należy do Grupy MBF. Spółka zależna od Emitenta MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. posiada w spółce 2.880 udziałów, które stanowią 41,14% udziałów w kapitale zakładowym i uprawniają do 41,14% głosów na zgromadzeniu wspólników Rara Avis.