Poważne zmiany w Luxury Trade. Czy przełomowe?

W drugiej połowie listopada doszło do istotnych zmian w spółce powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. Pierwsza z nich, to nowi udziałowcy w firmie. Natomiast druga, która jest bezpośrednim następstwem tej pierwszej, to przyjęcie nowej strategii działalności i natychmiastowe jej wcielenie w życie.

MBF Group S.A. na mocy postanowień dwóch umów sprzedaży dokonał zbycia 208 udziałów i obecnie posiada 800 udziałów, które stanowią 33% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników Luxury Trade. Pozostali, a zarazem nowi, dwaj wspólnicy spółki posiadają także po 800 udziałów każdy.

Preferencyjna cena nabycia udziałów przez nowych wspólników (12,50 zł za udział) wynika z faktu wprowadzenia przed nich do spółki kluczowego know-how oraz strategicznych kontrahentów m.in. z terenu Federacji Rosyjskiej, Stanów Zjednoczonych i Węgier. Powyższe doprowadziło już w pierwszych dniach do podpisania przez Luxury Trade kilku umów pośrednictwa importu węgla kamiennego oraz pośrednictwa sprzedaży oleju rzepakowego.

Jak napisano wyżej po usankcjonowaniu zmian natychmiast dokonano aktualizacji strategii działalności oraz przystąpiono do jej realizacji. Zgodnie z otrzymanymi informacjami – firma niezwłocznie rozpoczęła działalność związaną z organizacją, wsparciem prawnym, pośrednictwem, consultingiem oraz bezpośrednio importem węgla kamiennego z Federacji Rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem surowca pochodzącego z Kuźnieckiego Okręgu Węglowego, do odbiorców z Polski.

Kuźnieckie Zagłębie Węglowe jest jednym z najważniejszych okręgów surowców na Syberii. Pod względem znaczenia przemysłowego to drugi – po Okręgu Uralskim – ośrodek w Rosji. Kuźnieckie Zagłębie Węglowe znane jest z zasobnych złóż węgla kamiennego (koksującego i energetycznego), rudy żelaza oraz rud cynkowo-ołowianych. Dominujące jest hutnictwo metali żelaza oraz cynku, ołowiu, cyny i aluminium. W pobliżu kombinatów metalurgicznych – przemysł metalowy, elektromaszynowy i zbrojeniowy. Rozwija się również przemysł petrochemiczny na bazie ropy naftowej dostarczanej z niziny Zachodniosyberyjskiej, jak również przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy w oparciu o zasoby drewna rosnącego w pobliżu tajgi.

Potencjalnymi odbiorcami importowanego węgla kamiennego na terenie kraju będą elektrociepłownie, zakłady energetyczne oraz składy węgla. Należy przy tym zwrócić uwagę, że surowiec ten posiada o wiele lepsze parametry od węgla wydobywanego w Polsce (kaloryczność, wartość opałowa i in.). Dodatkowo za atrakcyjnością surowca świadczy duży na niego popyt, a w niektórych artykułach prasowych na nowo jest on nazywany „czarnym złotem”.

Niezależnie od powyższego bez zwłoki przystąpiono do działalności związanej ze wsparciem oraz pośrednictwem w imporcie oraz obrocie olejem rzepakowym. Prognozowane wartości importu oraz eksportu oleju rzepakowego wskazują na stale rosnące zainteresowanie tym olejem spożywczym. Tak że w Polsce zyskuje on coraz większą popularność.

Dodatkowo rosnąca produkcja biodiesla w Europie powoduje, że wzrasta popyt na oleje roślinne, wykorzystywane w produkcji biopaliwa. Prawie o 200% wzrósł polski eksport oleju rzepakowego, a o 75% wzrosła jego produkcja. Zgodnie z procedowaną w Unii Europejskiej propozycją, udział biopaliw ma wynieść do końca obecnej dekady 10%. Obecnie stosunek rzepaku produkowanego na cele spożywcze do wytwarzanego na cele przemysłowe w Unii Europejskiej wynosi 30 do 70, podczas gdy w naszym kraju 40 do 60.

Spółka Luxury Trade ma do zaoferowania możliwość nabycia spożywczego oleju roślinnego, którego producentem jest i którego jakość gwarantuje spółka należąca do Cargill Incorporated z siedzibą w Minneapolis w Stanach Zjednoczonych. Odbiorcami zaś będą przedsiębiorstwa pochodzące z terenu Polski oraz Węgier. Szczególnie sukces negocjacji kontraktu z koncernem z Węgier może zagwarantować Luxury Trade finansowanie działalności i rozwoju na kilka przyszłych lat.

Z informacji uzyskanych od Luxury Trade wstępne szacowany zysk netto spółki na koniec 2018 roku może wynieść od 500.000 do 600.000 USD. Zarząd firmy zastrzega jednak, że wiążące prognozy finansowe na przyszły rok będzie mógł podać po zamknięciu pierwszego półrocza 2018 roku.

Ze swojej zaś strony musimy dodać, że sektor działalności gospodarczej oraz jej delikatna materia, powodują, iż duży obszar bieżącej aktywności Luxury Trade będzie z pewnością objęty tajemnicą handlową, wymaganą przez wszystkich przedstawicieli wielostronnych umów. Na pewno jednak informacje mające istotny wpływ na wynik finansowy i spółkę MBF Group będą przykazywane na mocy obowiązujących przepisów prawa, któremu podlegają spółki publiczne.