Kontrakt na dostawy rafinowanego oleju rzepakowego do Francji

Pod koniec czerwca br. otrzymaliśmy podpisaną zwrotnie Umowę ramową o współpracy i zachowaniu poufności zawartą ze spółką prawa handlowego z siedzibą w Marsylii we Francji. Na mocy postanowień ramowej umowy nawiązały relacje biznesowe oraz określiły parametry przyszłych zobowiązań prawnych. Umowa zakłada podjęcie długofalowej współpracy i definiuje ramowe zasady funkcjonowania, gdzie wspólnym celem są fizyczne dostawy przez Emitenta na rzecz Partnera: produktów spożywczych i chemicznych (ze szczególnym uwzględnieniem oleju rzepakowego i słonecznikowego).

Kilka dni później w nawiązaniu do podpisanej wyżej umowy MBF Group SA zawarła kontrakt na dostawę 1000 ton rafinowanego oleju rzepakowego.  Zawarto go ze spółką specjalizującą się w produkcji i dystrybucji olejów jadalnych. Dzięki własnym zakładom produkcyjnym jest wiodącym podmiotem na rynku olejów spożywczych we Francji.

Na mocy kontraktu Spółka zobowiązała się dostarczyć kupującemu towar o jakości i charakterystyce zgodnej z postanowieniami umowy (przejrzystość, kolor, poziom fosforu i in.). Transakcja handlowa i rozliczenie dostawy zostały ustalone na warunkach Incoterms DAP Terminal Małaszewicze, Polska. Łączna wartość Kontraktu wynosi ok. 4.200.000 zł (cztery miliony dwieście tysięcy złotych), lecz jego końcową kwotę Spółka opublikuje stosownym Raportem Giełdowym wraz z informacją o całkowitej realizacji zamówienia. O poszczególnych pośrednich etapach realizacji kontraktu Emitent będzie informował za pomocą strony korporacyjnej lub przy pomocy innych kanałów komunikacji.