Jednostkowy i skonsolidowany Raport Roczny 2023 – komentarz

Po pamiętnych perturbacjach z publikacją raportu rocznego za 2022 rok podjęliśmy się ambitnej próby publikacji raportu rocznego za rok 2023 w terminie 20 marca br. Postawiliśmy przed sobą zadanie trudne, ale jak się okazuje nie niewykonalne. Chcemy tym samym udowodnić, że jesteśmy podmiotem przewidywalnym, coraz bardziej uporządkowanym, a przede wszystkim słownym. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie profesjonalna pomoc i współpraca ze strony nowego biura księgowego oraz biegłego rewidenta. Ogromna wiedza i zaangażowanie tych podmiotów i osób z nimi związanych, a przy tym wysokiej kultury fachowa wymiana danych i informacji spowodowała, że wynikiem tego jest niniejszy Raport Roczny wraz z towarzyszącym mu sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z działalności oraz opinią biegłego rewidenta.

Tak jak rok 2022 był elementem budowy fundamentów pod przyszłe wyniki i kontrakty handlowe, tak rok ubiegły stał się już powolnym zbieraniem plonów ciężko wykonywanej pracy. Z uwagi na konieczność poniesienia kosztów operacyjnych, przygotowania i podpisywania kontraktów na 2024 rok oraz przygotowania asortymentu pod wspólną marką własną z Chantii Oil – wyniki firmy nie stanowią jeszcze oczekiwanego ideału pod kątem jednostkowym jak i skonsolidowanym.

Warto zaznaczyć, że spółka dokonała także istotnych korekt w swoich aktywach finansowych, eliminując potencjalne ryzyka na przyszłość. Mimo straty netto, uwzględniając owe korekty i odpisy, możemy śmiało powiedzieć, że krok po kroku kierujemy się ku poprawie efektywności i stabilności finansowej. Ponadto, mimo zmian w strukturze bilansowej, spółka utrzymała zdolność do generowania przepływów pieniężnych netto, choć wartość ta uległa nieznacznemu pogorszeniu w porównaniu z rokiem poprzednim.

Powyższe nie wyklucza działań Zarządu na ewentualne starania związane z pozyskaniem stałej linii kredytowej lub pożyczki inwestycyjnej w banku komercyjnym. W ocenie Zarządu – chcąc zwiększyć skalę i efektywność działania Spółka powinna zgromadzić jeszcze większe zasoby kapitałowe, tak aby mieć możliwość zamówień jeszcze większego wolumenów towarów (np. cukru, oleju czy mocznika), co spowoduje uzyskanie o wiele korzystniejszych cen, a w efekcie końcowym marż i zysku na sprzedaży do odbiorcy końcowego.

Patrząc w przyszłość, spółka MBF Group SA będzie kontynuowała ścieżkę wzrostu. Jesteśmy przekonani, że nasze zaangażowanie i determinacja przyniosą coraz bardziej satysfakcjonujące wyniki dla naszych Akcjonariuszy. Jednocześnie stoimy na progu publikacji aktualizacji strategii rozwoju, gdzie dowiedzą się Państwo o naszych planach na rok 2024 oraz następne.

Rok poprzedni przechodzi do historii i jest rozdziałem zamkniętym, ale to co udało nam się dokonać będzie procentować w latach kolejnych. To, że nie był to czas stracony – wystarczy sięgnąć do pozycji przychody i porównać ją z latami poprzednimi. Jeszcze jesteśmy na etapie porządkowania zaszłości, jeszcze krytycznie i z obiektywną ostrożnością podchodzimy do historycznych zapisów księgowych. Dlatego podejmujemy jednorazowe decyzje o cięciach, odpisach i usuwaniu wątpliwych pozycji z bilansu. Natomiast z uwagi na fakt, iż giełda zawsze wycenia przyszłość, to można być pewnym, że decyzje te spowodują rzetelność i transparentność prezentowanych danych w latach następnych.

Powtarzając utarty, ale prawdziwy, slogan o tym, że giełda wycenia przyszłość: w spółce MBF Group opisujemy ją, słowami które będą kluczem naszego sukcesu (mamy nadzieję, że na długie lata) tj. projektami pod nazwą: Nigeria | ORLEN | Chantii Oil | Cukier | Mocznik | AdBlue. Część z tych haseł stanowi już ponad 50% przychodów za ubiegły rok, ale naszym celem jest rozpychanie się na rynku tak mocno jak się da i jak otoczenie na to pozwoli. Ale to nie wszystko, bo apetyty mamy większe i dwa nowe duże projekty w drodze.

O wszystkim, co powyżej poinformujemy w aktualizacji strategii rozwoju. Pozostajemy także do Państwa pełnej dyspozycji podczas najbliższego Zgromadzenia Akcjonariuszy, gdzie zawsze jesteśmy otwarci na rozmowę i wysłuchanie słów krytyki. Szczególnie chętnie zapraszamy wszystkich mających wobec Spółki porady lub uwagi. Podejmiemy merytoryczną dyskusję z każdym, kto pofatyguje się osobiście, zamiast czynić to anonimowo w internecie (niestety często wykorzystując lub powielając nieprawdziwe informacje).

Jednostkowo rok obrotowy 2023 Spółka zamknęła przychodami netto ze sprzedaży w wysokości 5.650.905 zł wobec 131.511 zł w roku poprzednim. Ogromny przyrost potwierdzający słowa ze wstępu! Koszty działalności operacyjnej wyniosły 5.646.713 zł wobec 730.365 zł rok wcześniej, a największą pozycję stanowią tutaj usługi obce: 425.422 zł wobec 295.725 zł w 2022 roku – zwracamy uwagę, że mimo znacznej wartości są tylko dwa razy wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim przy jednoczesnym ponad 40-krótnym zwiększeniu przychodów (!) Ostatecznie cały rok zamknięto zyskiem ze sprzedaży w kwocie 4.191 zł (rok poprzedni to strata 598.853). W 2023 roku znacznemu i wręcz skokowemu spadkowi uległy koszty działalności operacyjnej – w roku 2023 wyniosły 186.269 wobec 1.205.226 w roku poprzedzającym. Spółka dokonała także ostatecznej aktualizacji aktywów finansowych wg surowych kryteriów, tak żeby nigdy już w przyszłości nie ciążyły one na wyniku. Ostatecznie – uwzględniając powyższe korekty – spółka za 2023 wykazała stratę 522.073 zł wobec straty 2.580.070 zł w roku poprzedzającym obecne sprawozdanie.

Jednostkowa suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów zamknęła się kwotą 3.681.538 zł wobec 4.298.928 zł rok wcześniej. Po stronie aktywów nieznacznemu zmniejszeniu uległy aktywa trwałe. Pomniejszeniu uległy także aktywa obrotowe, z uwagi na spadek należności krótkoterminowych od jednostek powiązanych oraz inwestycji krótkoterminowych. Po stronie pasywów zmniejszyły się zobowiązania i rezerwy na zobowiązania z 808.127 zł do 680.646 zł (przy całkowitym braku zobowiązań długoterminowych). Przepływy pieniężne netto razem wykazały wynik -99.811 zł w stosunku do -40.133 zł w roku poprzednim. Na koniec roku spółka dysponowała wolnymi środkami pieniężnymi w kwocie 42.924 zł.

Na poziomie skonsolidowanym rok obrotowy 2023 Spółka zamknęła przychodami netto ze sprzedaży w wysokości 5.652.071 zł wobec 136.852 zł w roku poprzednim. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 5.647.547 zł wobec 746.523 zł rok wcześniej, a największą pozycję stanowią tutaj, obok wartości sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce: 425.764 zł wobec 304.385 zł w 2022 roku.

Ostatecznie cały rok zamknięto skonsolidowanym zyskiem ze sprzedaży w kwocie 4.524 zł (rok poprzedni to strata 609.671). W 2023 roku znacznemu i wręcz skokowemu spadkowi uległy koszty działalności operacyjnej – w roku 2023 wyniosły 186.348 wobec 1.592.547 w roku poprzedzającym. Spółka dokonała także ostatecznej aktualizacji aktywów finansowych wg surowych kryteriów, tak żeby nigdy już w przyszłości nie ciążyły one na wyniku. Ostatecznie – uwzględniając powyższe korekty – spółka za 2023 wykazała stratę 589.305 zł wobec straty 3.164.862 zł w roku poprzedzającym obecne sprawozdanie.

Skonsolidowana suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów zamknęła się kwotą 3.810.156 zł wobec 4.951.662 zł rok wcześniej. Po stronie aktywów nieznacznemu zmniejszeniu uległy aktywa trwałe. Pomniejszeniu uległy także aktywa obrotowe, z uwagi na spadek należności krótkoterminowych od jednostek powiązanych oraz inwestycji krótkoterminowych. Po stronie pasywów zmniejszyły się zobowiązania i rezerwy na zobowiązania z 1.460.094 zł do 877.474 zł (przy całkowitym braku zobowiązań długoterminowych). Skonsolidowane przepływy pieniężne netto razem wykazały wynik -54.922 zł w stosunku do -111.722 zł w roku poprzednim. Na koniec roku spółka dysponowała wolnymi środkami pieniężnymi w kwocie 109.576 zł.

Tak jak się można było spodziewać, i to co już sygnalizowaliśmy przy raportach okresowych doksięgowanie wszystkich kosztów, które przechodziły na kolejne okresy rozliczeniowe spowodowało urealnienie wyniku finansowego. Specyfika obrotu i rozliczania dostaw nie oddaje idealnego obrazu sytuacji w wybranej dacie raportowania na tu i teraz. Z uwagi na powyższe wspólnie z profesjonalną obsługą księgową i przy merytorycznym wsparciu biegłego rewidenta powzięliśmy decyzję, że będziemy dążyli do zakładania stosownych rezerw obciążających wynik, aby nie dochodziło do zniekształceń prezentowanych danych.