Harmonogram wdrożenia ISR na podstawie rozporządzenia MAR

Zarząd MBF Group S.A. podjął uchwałę, na mocy której przyjął harmonogram wdrożenia Indywidualnych Standardów Raportowani (ISR). Decyzja spółki związana jest w wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (ang. Market Abuse Directive – MAD) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 594/2014 w sprawie nadużyć na rynku (ang. Market Abuse Regulation – MAR).

Jedną z najważniejszych zmian płynących z rozporządzenia MAR jest zmiana podejścia do kwestii informacji poufnej oraz rozszerzenie katalogu kryteriów jej postrzegania, jako informacji cenotwórczej. Szczególnie ważna jest to kwestia na rynku NewConnect, który charakteryzuje się mniejszą płynnością i większym „zagrożeniem” gwałtownych zmian kursu akcji. Od momentu wdrożenia MAD/MAR następuje przeniesienie na notowaną spółkę odpowiedzialności za stosowanie właściwych kryteriów wrażliwości takich informacji oraz ich wpływu na cenę akcji.

Prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem ISR przeprowadzone zostaną pod nadzorem i w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, którego Emitent jest członkiem wspierającym. Jednocześnie informujemy, że przygotowane regulacje wewnętrzne Indywidualnych Standardów Raportowania zostaną poddane procesowi certyfikacji, a następnie – w celu zapewnienie transparentności wobec inwestorów – zostaną one opublikowane raportem bieżącym oraz na stronie internetowej Emitenta.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem przekazanie ISR do certyfikacji, powinno nastąpić nie później niż do 15 maja 2016 roku. Ocenę ISRu dokona Fundacja Standardów Raportowania, która skupia najważniejsze niezależne instytucje polskiego rynku kapitałowego, m.in. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Domów Maklerskich, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów oraz Związek Maklerów i Doradców i in.