Doradztwo biznesowe i analizy sektorowe motorem napędowym

Na przestrzeni ostatnich 3 lat, tj. w latach 2013-2015, niemal sto procent przychodów Spółki stanowi działalność doradcza i usługowa obejmująca analizy sektorowe i przekrojowe, doradztwo biznesowe oraz przygotowywanie i nadzór na produkcją aplikacji na telefony komórkowe i urządzenia mobilne. Spółka jest coraz bardziej rozpoznawalną marką w zakresie oferowanych usług. Cieszymy się, że kontrahenci cenią nasz profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych zleceń.

Niejako spoiwem łączącym obecną spółkę z jej pierwotną działalnością są aplikacje mobilne. MBF Group S.A. cały czas oferuje możliwość fachowego wsparcia w zakresie projektowania, programowania, wdrażania oraz testowania aplikacji mobilnych. Warto w tym miejscu usystematyzować i przypomnieć, iż podstawowym przedmiotem działalności MBF Group S.A. jest:Doradztwo_Biznesowe

  1. doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. przygotowywanie opracowań przekrojowych i sektorowych,
  3. badania i analizy typu due diligence,
  4. pomoc i organizacja w zdobyciu niezbędnego kapitału na rozwój,
  5. badania i rozwój dotyczące handlu algorytmicznego (algo trading),
  6. projektowanie oraz nadzór nad przygotowaniem aplikacji mobilnych.

Ponadto w dłuższym terminie MBF Group S.A. zakłada wzrost wartości posiadanych aktywów. Spółka wspiera wszystkie podmioty wchodzące w skład szeroko pojętej grupy kapitałowej, tak aby działała ona w sposób zorganizowany i zharmonizowany. Podstawową wartością dodaną grupy i długofalowym celem strategicznym winna być synergia wynikająca ze współdziałania poszczególnych jej podmiotów.

Emitent wspiera spółki w procesie pozyskiwania finansowania oraz oferuje im merytoryczne wsparcie na wczesnych etapach rozwoju (seed, start-up itd.). Przygotowujemy kompleksowe analizy, szacujemy ryzyka oraz oceniamy potencjał poszczególnych przedsięwzięć. Oferujemy transfer know-how w zakresie zarządzania i rozwoju danej firmy.

Od wielu miesięcy prowadzimy badania nad handlem algorytmicznym oraz możliwościami wdrożenia poszczególnych mechanicznych systemów transakcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2015 roku udało się odnotować pierwsze sukcesy w zakresie sprzedaży poszczególnych produktów. Zarząd nie wyklucza inwestycji na rachunek własny, które będą przeprowadzane w spółce zależnej MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. (pierwszym wdrożonym produkcyjnie systemem będzie automat operujący na rynku instrumentów pochodnych na warszawskiej giełdzie).

Dynamiczny rozwój i obiecujący start spółek z naszej grupy: MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o., Vabun S.A. oraz MBF Financial Advisory SRL daje nam uzasadnioną nadzieję na przełomowy rok w życiu spółki.