Akceptacja formalna wniosków w programie 4Stock

W tym tygodniu otrzymaliśmy informację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o pozytywnym, pod względem formalnym, rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie. Informacja dotyczy dwóch wniosków: pierwszy złożyła firma Vabun S.A. („Profesjonalne wsparcie doradcze dla Vabun S.A. w pozyskaniu kapitału i inwestorów”), a drugi MBF Group S.A. („Profesjonalne wsparcie doradcze dla MBF Group S.A. w pozyskaniu kapitału i inwestorów”).

W ramach działania „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock” – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą sfinansować koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania kapitału zewnętrznego. Podstawowym celem programu jest zmniejszenie barier w pozyskiwaniu finansowania z rynków publicznych, w tym m.in. kosztów przygotowania firm do debiutu, kolejnej emisji akcji lub emisji obligacji.

Otrzymana ocena formalna nie oznacza jeszcze przyznania dofinansowania z funduszy europejskich. Obecnie oba wnioski podlegają końcowej ocenie merytorycznej. Niezależnie od decyzji w sprawie ww. wniosków nie zatrzymają one zaplanowanych działań na przyszłość tak w MBF Group S.A, jak i spółce portfelowej Vabun S.A. Nawiasem dodać należy, że podobny wniosek przy naszym wsparciu merytorycznym zostanie złożony przez inną spółkę z portfolio Grupy MBF – Rara Avis Sp. z o.o.