O firmie

Podstawowym przedmiotem działalności MBF Group S.A. jest:

 1. doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. przygotowywanie opracowań przekrojowych i sektorowych,
 3. badania i analizy typu due diligence,
 4. pomoc i organizacja w zdobyciu niezbędnego kapitału na rozwój,
 5. badania i rozwój dotyczące handlu algorytmicznego (algo trading),
 6. projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych.

Na przestrzeni ostatnich 4 lat obrotowych (2013-2016) niemal 100% przychodów Spółki stanowi działalność doradcza i usługowa obejmująca wyżej wymieniony przedmiot aktywności gospodarczej.

Emitent wspiera spółki w procesie pozyskiwania finansowania oraz oferuje im merytoryczne wsparcie na wczesnych etapach rozwoju (seed, start-up itd.). Przygotowujemy kompleksowe analizy, szacujemy ryzyka oraz oceniamy potencjał poszczególnych przedsięwzięć. Oferujemy transfer know-how w zakresie zarządzania i rozwoju danej firmy.

Przygotowując strategię marketingową wskazujemy wg jakich zasad przedsiębiorstwo powinno funkcjonować, aby efektywnie prowadziło działalność oraz osiągnało zakładane cele sprzedażowe. Ponadto istotnym elementem wsparcia ze strony Emitenta jest uzupełnienie ewaluacji kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators), które odzwierciedlają efektywność przedsiębiorstwa w procesie podejmowania decyzji. Oferujemy zaprojektowanie i wdrożenie systemów zarządzania efektywnością w oparciu o kluczowe jej wskaźniki. Przeprowadzamy indywidualne konsultacje i szkolenia z zakresu Balanced Scorecard oraz Key Performace Indicators.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu kapitału dla firm oraz kompleksowej obsłudze transakcji na rynku kapitałowym. Nasza firma pomaga zorganizować kapitał potrzebny przedsiębiorstwom na innowacje, rozwój czy debiut giełdowy. Oferujemy przygotowanie profesjonalnego biznes planu oraz pomoc w określeniu możliwych źródeł finansowania inwestycji (dotacja, pożyczka, kredyt, leasing, fundusz inwestycyjny, emisja akcji lub obligacji). Pomagamy napisać dokumenty aplikacyjne niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

W zakresie doradztwa finansowego Spółka zapewnia swoim klientom wsparcie w zarządzaniu wartością ich przedsiębiorstw oraz w realizacji projektów z następujących obszarów środowiska biznesowego:

 1. strategie rozwoju,
 2. wycena projektów inwestycyjnych,
 3. due diligence,
 4. programy naprawcze i restrukturyzacja,
 5. optymalizacje podatkowe i kosztowe,
 6. biznesplany i studia wykonalności przedsięwzięć,
 7. programy motywacyjne,
 8. optymalizacje struktur organizacyjnych.

Spółka wspiera wszystkie podmioty wchodzące w skład szeroko pojętej grupy kapitałowej, tak aby działała ona w sposób zorganizowany i zharmonizowany. Podstawową wartością dodaną grupy i długofalowym celem strategicznym winna być synergia wynikająca ze współdziałania poszczególnych jej podmiotów.

Niejako spoiwem łączącym obecną spółkę z jej pierwotną działalnością są aplikacje mobilne. Emitent cały czas oferuje możliwość fachowego wsparcia w zakresie projektowania, programowania, wdrażania oraz testowania aplikacji mobilnych. Dzięki rozbudowanej siatce sprawdzonych podwykonawców jesteśmy w stanie nadzorować wykonanie aplikacji w dowolnym środowisku programistycznym na dowolną platformę sprzętową. Spółka wspomagała w tym zakresie kilku kontrahentów przy prowadzeniu projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.

W trosce o jak najwyższe standardy w wypełnianiu obowiązków spółki publicznej oraz przejrzystość działań i profesjonalizm w komunikacji z inwestorem indywidualnym w maju 2014 roku MBF Group S.A. przystąpiła do SEG i jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 

About Us | Wir über uns | À propos de nous | Sobre nosotros | Despre noi