Akcjonariat

Stan na dzień: 04.03.2018 r.

Kapitał zakładowy MBF Group S.A. składa się z 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

a) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 6.000 (sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 1.618.000 (jeden milion sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) 484.500 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
g) 75.500 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA MBF Group S.A.:

 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Ostatnia zmiana
1 Patryk Prelewicz 350200 15,63% 350200 15,63% 04.03.2018 r.
2 Janusz Maciejewski 215451 9,62% 215451 9,62% 04.03.2018 r.
3 Zbigniew Krassowski 125000 5,58% 125000 5,58% 04.03.2018 r.
4 Free Float 1549349 69,17% 1549349 69,17% 04.03.2018 r.
100,00% 100,00%