Akcjonariat

Stan na dzień: 14.04.2017 r.

Kapitał zakładowy MBF Group S.A. składa się z 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

a) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 6.000 (sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 1.618.000 (jeden milion sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) 484.500 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
g) 75.500 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA MBF Group S.A.:

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Ostatnia zmiana
1 Vainavi Holdings Ltd. 644 303 28,76% 644 303 28,76% 14.04.2017
2 Janusz Maciejewski 501 014 13,44% 501 014 13,44% 14.04.2017
3 Free Float 1 294 683 57,80% 1 294 683 57,80% 14.04.2017
  100,00%   100,00%