Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mobile Factory S.A. na dzień 19 grudnia 2012r.

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Hallera 182/30, 53-203 Wrocław KRS: 0000380468 (dalej „Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) na dzień 19 grudnia 2012 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć, Karolina Warczak-Mańdziak spółka cywilna, ul. Powstańców Śląskich 121 lok. 207, 53-332 Wrocław. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 KSH przypada na dzień 3 grudnia 2012 r.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

§1 o treści:
„1. Spółka będzie działać pod firmą: Mobile Factory Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Mobile Factory S.A.
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

Proponowane nowe następujące brzmienie:
„1. Spółka będzie działać pod firmą: ___________ Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: ____________ S.A.
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

§3 o treści:
„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”
Proponowane nowe następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

§6 ust. 1, proponowane rozszerzenie o:
„38. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
39. Leasing finansowy – PKD 64.91.Z;
40. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;
41. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;
42. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z;
43. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;
44. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
45. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
46. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;
47. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 48.33.Z;
49. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
50. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z.”

§7 ust 1. o brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 155.000,00 złotych”
Proponowane nowe następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.000.000,00 złotych.”
Proponowane dodanie do §7 ust 2 Statutu nowej litery e) o brzmieniu:
„e) nie więcej niż 48.450.000 (czterdzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką”.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu