Zawieszenie postępowania w sprawie nabycia akcji Serenity S.A.

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z podpisaniem listu intencyjnego w dniu 22 czerwca 2013 roku („List”) w sprawie nabycia 210 mln akcji serii A spółki pod firmą Serenity S.A. z siedzibą w Gdańsku, stanowiących 50,41% udziałów w kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 42/2013 z dn. 23 czerwca 2013 roku, niniejszym zawiesza proces nabycia akcji Serenity S.A.

Wstrzymanie postępowania w sprawie nabycia akcji Serenity S.A. związane jest z brakiem wiążących odpowiedzi jakie Emitent wystosował do strony zbywającej. Sygnotariusze Listu deklarują powrót do negocjacji w momencie wydania opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych firmy Serenity S.A. za lata 2011 i 2012.

O dalszym przebiegu i wyniku rozmów Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa Prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu