Zawarcie warunkowej umowy zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2013 roku zawarł warunkową umowę zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa JW Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Umowa”).

Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot Umowy oznacza w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego, zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej i obejmuje:

1. Wartości niematerialne i prawne w zakresie know-how prowadzonej działalności, tj. budowy automatycznych systemów transakcyjnych przeznaczonych na rynki giełdowe (akcje, instrumenty pochodne) oraz rynki pozagiełdowe typu OTC (waluty, surowce, kontrakty CFD).
2. Prawa autorskie związane z wytworzonymi i posiadanymi systemami inwestycyjnymi i transakcyjnymi, tj. algorytmy, listingi, kody źródłowe.
3. Know-how oraz dokumentacja w postaci kodów źródłowych w zakresie projektowania, programowania i wdrażania automatycznych systemów transakcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warunkiem realizacji Umowy jest pozytywny wynik audytu zorganizowanej części przedsiębiorstwa JW Investments Sp. z o.o., który Emitent przeprowadzi w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy. Ostateczna wartość Umowy zostanie określona w toku negocjacji, w terminie 7 dni od chwili pozytywnej opinii Zarządu Emitenta w sprawie audytu wzmiankowanych wyżej aktywów. Termin realizacji Umowy ustalono do dnia 31 maja 2013 roku. O fakcie realizacji warunku Umowy i jej ostatecznej wartości Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącymi EBI.

W opinii Zarządu Mobile Factory S.A. zawarcie niniejszej Umowy będzie miało pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki. Realizacja Umowy pozwoli na rozszerzenie prowadzonej dotychczas działalności oraz istotnie wzmocni pozycję Spółki. Umożliwi również ekspansję na silnie rozwijającym się rynku związanym z usługami i programowaniem w zakresie handlu algorytmicznego z przeznaczeniem na platformy mobilne i komputery stacjonarne.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu