Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w trosce o prawidłowość i jakość wypełniania obowiązków informacyjnych, w dniu 6 marca 2013 r. zawarł umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy z podmiotem wpisywanym na listę Autoryzowanych Doradców: Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Autoryzowany Doradca na mocy ww. umowy będzie współdziałać ze Spółką m.in. w zakresie: wypełniania obowiązków informacyjnych, organizowania spotkań z inwestorami i akcjonariuszami oraz doradzania w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w alternatywnym systemie obrotu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu