Zawarcie listu intencyjnego

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2013 roku podpisał list intencyjny („List”) ze spółką Planet Soft S.A. Parafowanie Listu jest realizacją założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta oraz świadczonych przez Emitenta usług.

Przedmiotem Listu jest uregulowanie zasad wzajemnej współpracy, a także reguł wzajemnego wspierania się i wzajemnej promocji produktów i usług. List nie ma charakteru wyłączności.

W ramach wzmiankowanego Listu Planet Soft S.A. udostępni do sprzedaży swoje produkty na zasadzie dystrybucji oraz będzie świadczył usługi doradcze w zakresie marketingu, a w szczególności wprowadzaniu nowych produktów Emitenta na rynek. Mobile Factory S.A. zaoferował wsparcie technologiczne i świadczenie usług podwykonawczych w zakresie przygotowania oprogramowania na platformy mobilne oraz cross selling produktów Planet Soft S.A.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż zawarcie Listu będzie miało pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki oraz wzmacnia jej wartości i rozwój.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu