Zawarcie istotnej umowy ramowej

Zarząd Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 21 kwietnia 2013 roku podpisał umowę ramową („Umowa”) o współpracy biznesowej ze spółką Promosalons Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Promosalons Polska”).
Przedmiotem Umowy jest współpraca w opracowaniu i wdrożeniu aplikacji mobilnych dla klientów biznesowych pochodzących z Europy Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Francji. Zgodnie z Umową Promosalons Polska będzie firmą koordynującą przygotowanie oferty aplikacji mobilnych od strony marketingowej, sprzedażowej i prawnej. Emitent dostarczy oraz zapewni utrzymanie, serwis i rozwój platformy mobilnej, panelu administracyjnego i użytkownika oraz dostarczy pełne wsparcie w zakresie technologii.

Promosalons Polska to założona w 1993 roku firma będąca polską delegaturą Komitetu Promocji Francuskich Imprez Targowych za Granicą – stowarzyszenia, które założono w roku 1967 w Paryżu i którego misją jest szeroko rozumiana promocja branżowych imprez targowych organizowanych we Francji. Obecnie organizacja obejmuje paryską centralę oraz delegatury działające w ponad 60 krajach świata.

Umowa została podpisana na okres 2 lat. W Umowie zawarte zostały warunki i ograniczenia dotyczące wcześniejszego jej rozwiązania lub przedłużenia. Szacowana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 400.000,00 zł.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany istotny pozytywny wpływ zawartej Umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki oraz realizację przyjętej strategii rozwoju Mobile Factory S.A. Ponadto wartość określonych świadczeń wynikających z umowy, przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu