Zakończenie scalania akcji i wznowienie notowań akcji

15 kwietnia 2014 r. zakończeniu uległ proces scalania akcji Spółki, który przeprowadzany był na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.

W dniu 16 kwietnia 2014 r., tj. w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu operacji re-splitu, nastąpiło wznowienie obrotu 62.000 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 2,50 zł każda.