Wyrok Sądu w sprawie działania na szkodę MBF Group S.A.

W dn. 13 stycznia 2020 r. Zarząd spółki otrzymał postanowienie o wydaniu wyroku nakazowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie IV Wydział Karny. Informację tą Emitent otrzymał w związku z podjęciem czynności odnośnie złożonego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Emitenta (szczegóły sprawy przedstawiono w raporcie ESPI nr 53/2018 z dn. 14 grudnia 2018 roku).

Zgodnie z treścią przekazanego Spółce wyroku, po rozpoznaniu sprawy z oskarżenia publicznego, Sąd uznał, że na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości i orzekł (na podstawie art. 500 k.p.k. i art. 502 § 1 i 2 k.p.k.):

1. Oskarżonego uznać za winnego zarzucanych mu czynów, tj. tego, że doprowadził MBF Group S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 38.000 szt. akcji na okaziciela spółki Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie, w zakresie zamiaru wywiązania się z umowy kupna przedmiotowych akcji i uregulowania za nie należności pieniężnej, czym działał na szkodę MBF Group S.A. Na podstawie art. 286 § 1 k.k. (oszustwo) skazał oskarżonego, zaś na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 1 i 3 k.k. orzekł karę grzywny.

2. Na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w całości poprzez zapłatę na rzecz MBF Group S.A. kwoty 91.200 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych.

3. Na podstawie art. 626 § 1 k.p.k w zw. z art. 627 k.p.k. zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe.

Wyrok Sądu jest nieprawomocny. W przedmiotowej sprawie prokurator oprócz naprawienia szkody wnioskował dodatkowo o 2 (dwa) lata pozbawienia wolności dla oskarżonego. Wobec powyższego zarządzający MBF Group S.A. przeanalizują możliwość złożenia sprzeciwu do wyroku, uznając go jako częściowo niesatysfakcjonujący. Z ostrożności procesowej Zarząd spółki nie będzie publicznie informował o podjętych działaniach i decyzjach (wyłączając prawomocny wyrok w przedmiotowej sprawie).