Wyniki finansowe MBF Group za rok obrotowy 2018 – komentarz

Rok 2018 spółka zamknęła przychodami netto ze sprzedaży w wysokości: 5.023.100 zł wobec 4.295.876 zł rok wcześniej, co oznacza kolejny z rzędu rok po roku solidny przyrost. Odnotowano stratę na sprzedaży w kwocie 92.926 zł przy stracie 304.370 zł w 2017 roku. Zysk z działalności gospodarczej w mijającym roku wyniósł 4.324.329 zł przy 92.488 zł rok wcześniej, natomiast zysk netto uwzględniający odroczony podatek dochodowy, to rekordowa w historii spółki wartość: 3.755.039 zł (w roku 2017 odnotowano zysk netto: 92.001 zł).

Także z uwagi na powyższy wynik oraz pozostałe zdarzenia gospodarcze w firmie odnotowano ogromny przyrost sumy bilansowej z 6.860.276 zł w rok 2017 do kwoty 13.984.092 zł w roku poprzednim. Aktywa trwałe w wzrosły z wartości 1.893.070 zł do 6.652.023 zł. Wzrosły także kapitały własne przedsiębiorstwa z 4.525.223 zł do 9.769.780 zł.

W 2018 roku spółka realizowała głównie projekty z zakresu transakcji przejęć i sprzedaży przedsiębiorstw, pozyskania kapitału udziałowego i dłużnego na cele inwestycyjne. Ponadto świadczyliśmy usługi doradcze oraz usługi związane z dotacjami pochodzącymi z funduszy UE (w tym dla spółek z naszej grupy). Podejmowaliśmy także zlecenia zewnętrzne badań rynku i analizy konkurencji. Podpisaliśmy znaczące umowy doradztwa oraz ewentualnej koinwestycji ze spółkami Carlo Bossi Perfumes Sp. z o.o. oraz Turbo Projekt Sp. z o.o. Szczególnie ta druga spółka budzi sporo emocji, mogę więc zapewnić, że rozmowy i negocjacje cały czas trwają. Zarówno pan Kamil Grosicki jak i Zarząd MBF Group S.A. wyrażają pełną wolę współpracy. W ramach tego przedsięwzięcia zamierzamy zresztą przyciągnąć jeszcze kilka znanych osobistości ze świata sportu i rozrywki.

Co istotne praktycznie wszystkie spółki z Grupy MBF pozyskały dodatkowe finansowanie z funduszy UE (lub są w trakcie finalizacji podpisywania stosownych umów), dzięki czemu będą one mogły się rozwijać bez potrzeby sięgania po środki z kieszeni udziałowców czy akcjonariuszy. Wszystko to z istotnym wsparciem merytorycznym i osobowym ze strony MBF Group S.A.

Mam nadzieję, że rok 2019 będzie kolejnym rokiem wyzwań i rozwoju MBF Group S.A. Jesteśmy blisko podpisania umowy o współpracę lub/i koinwestycję w studio deweloperskie przygotowujące grę komputerową zbliżoną do produkcji klasy „AAA”. W warszawskim studiu pracuje ok. 50 wykwalifikowanych specjalistów, a produkcja ma już ustaloną datę premiery i zagranicznego dystrybutora. Obecnie wszystko objęte jest jednak ścisłą tajemnicą handlową, dopóki komplet podpisów nie znajdzie się pod stosownymi umowami. Wersje demonstracyjne gry zbierają na targach branżowych bardzo dobre recenzje i jest to jedna z bardziej oczekiwanych produkcji w swoim gatunku.

Również wkrótce w spółce nastąpią spore zmiany kadrowe, w szczególności wśród jej kluczowej kadry zarządzającej i kilku osób z jej otoczenia. Zmiany – choć poważne – nie powinny mieć głębszego wpływu na działalność i cele spółki oraz posiadane aktywa. Przed kilkoma osobami zostaną postawione nowe zadania, jeszcze inni zaczną poszukiwać nowych wyzwań. Na pewno wszyscy będą kibicować spółce w jej rozwoju i działalności, w szczególności, że większość osób blisko związanych posiada jej akcje. Nowe wyzwania można łączyć z rozwojem spółek powiązanych lub stowarzyszonych. Wartość grupy kapitałowej MBF powinna więc cały czas rosnąć.

Gdy obecny zarząd spółki i część jej rady nadzorczej obejmowała władze w MBF Group S.A., to latach 2014-2015 firma przechodziła głęboką restrukturyzację. Wynik za rok 2015, to strata w wysokości 448.545 zł, kapitał własny wynosił 3.775.871 zł, a do dyspozycji spółki na koniec okresu była kwota 12.822 zł. Rok później spółka była w dalszej fazie restrukturyzacji, w tym spółek stowarzyszonych i powiązanych. Odnotowano kolejną stratę w kwocie 837.210 zł. Niemniej pojawiły się pierwsze poważne przedsięwzięcia, kontrakty handlowe, umowy ramowe i długoterminowe umowy inwestycyjne. Zgodnie z opisywanymi wtedy zdarzeniami miały one przynieść efekt w kolejnych latach. Dzisiaj, czyli w 2019 roku prezentując wyniki spółki za miniony okres mogę jednoznacznie stwierdzić, że osiągając wynik netto na poziomie 3,755 mln zł owe założenia władze spółki spełniły z nawiązką. Spółka jest na najlepszej drodze do rozwijania kolejnych przedsięwzięć biznesowych w celu ich monetyzacji w kolejnych latach lub działania w ramach holdingu.

Bezstronnej ocenie analityków, obserwatorów, inwestorów czy akcjonariuszy pozostawiam ocenę tego, co spółka miała do zaoferowania i co posiadała kilka lat temu, wobec tego czym dysponuje i jakie ma możliwości rozwoju w dniu dzisiejszym. Przede wszystkim życzmy sobie by nie trzeba było cytować w przyszłości korporacyjnego przysłowia – „Szanuj szefa swego – możesz mieć gorszego”. W tym wypadku szefa spółki giełdowej…? 🙂

W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do osiągniętych w ubiegłym roku sukcesów Spółki – przede wszystkim jej pracownikom, członkom Rady Nadzorczej, podwykonawcom i kontrahentom. To dzięki ich wsparciu, kompetencjom i zaangażowaniu potrafiliśmy sprostać każdej trudnej sytuacji biznesowej.

Zapraszam do zapoznania się z lekturą jednostkowego Raportu Rocznego za 2018 rok. Znajduje się on w zakładce „Raporty okresowe”.