Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu nr 14/2013

Zarząd Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o jednorazowym i incydentalnym naruszeniu przez Emitenta zasady nr 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieterminowego przekazania raportu bieżącego EBI nr 14/2013 z dnia 19 marca 2013 r. dot. informacji Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E i dokonaniem ich przydziału.

Powyższy raport bieżący EBI został przekazany z naruszeniem regulaminowego terminu publikacji raportu dotyczącego zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych Emitenta do obrotu w ASO i przydziałem instrumentów finansowych, tj. w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji tych instrumentów finansowych. Incydentalne i jednorazowe naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta wynikało z nieumyślnego i niezamierzonego omyłkowego niezastosowania §6 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w zw. z pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu