Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2012

Zarząd Emitenta przekazuje informację, że uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta wybrano biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

Podmiotem tym została Kancelaria Ekspertów „Consulting” (59-220 Legnica, ul. Gwiezdna 11/10) – posiadająca wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 1997 – reprezentowana przez Panią Danutę Karpiak, biegłego rewidenta nr rejestru 6962.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu