Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 5 czerwca 2013 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, spółki Instytut Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (dalej „Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. następujących spraw:
1. scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych;
2. zmian Statutu Spółki wynikającej ze scalenia (połączenia) akcji Spółki.

Akcjonariusz wskazał, iż uzasadnieniem dla proponowanych uchwał jest założenie zwiększenia płynności akcji Spółki, dla których zmiana aktualnego kursu akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, o najmniejszą dopuszczalną wartość, tj. o co najmniej 0,01 zł (jeden grosz), ma odzwierciedlenie w stosunkowo wysokiej procentowej zmianie kursu (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent). Z tego powodu, w opinii Akcjonariusza akcje mogą być narażone na zwiększone, dodatkowe ryzyko mierzone kategorią ich płynności, gdyż potencjalni Inwestorzy mogą coraz rzadziej akceptować kilkunastoprocentową barierę zmiany kursu akcji Spółki w obrębie minimalnego przedziału cenowego. W konsekwencji istnieje uzasadnione ryzyko, że coraz rzadziej może dochodzić do transakcji kupna i sprzedaży akcji Spółki, a w efekcie do zmniejszenia obrotów na akcjach Spółki i wynikającego z tego wzrostu ryzyka płynności (ograniczenie płynności).

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok,
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok,
d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012,
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
g. odwołanie Członka Rady Nadzorczej,
h. powołania Członków Rady Nadzorczej,
i. rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany §6 statutu Spółki,
j. zmiany siedziby Spółki i zmiany §3 statutu Spółki,
k. scalenia (połączenia) akcji Spółki,
l. zmiany statutu Spółki,
9. wolne wnioski,
10. zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów i uzasadnieniem wprowadzonych zmian, projekty uchwał oraz aktualny wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu