Uprawomocnienie wyroku w sprawie działania na szkodę Emitenta

Informujemy o uprawomocnieniu wyroku Sądu Rejonowego Warszawa-Praga w Warszawie z dn. 20 sierpnia 2020 roku (sygn. sprawy: III K 1185/19). Uprawomocnienie nastąpiło wskutek decyzji Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dn. 28 kwietnia 2022 roku, IV Wydział Karny Odwoławczy (sygn. akt VI Ka 1229/20). Wyrok został wydany na skutek wniesienia apelacji oskarżonego. Apelacja została w całości odrzucona.

Zgodnie z postanowieniem Sądu skazanego uznano za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzono mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 286 par. 1 w zw. z art. 12 par. 1 Kodeksu Karnego. Dodatkowo Sąd orzekł o obowiązku naprawienia szkody i konieczności zapłaty na rzecz Spółki kwoty 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że zabroniony czyn miał miejsce w 2018 roku i w momencie podejrzenia popełnienia przestępstwa natychmiast został zgłoszony do stosownych organów. Dzięki szybkiej reakcji ówczesnego Zarządu Spółki oraz zakończeniu współpracy z oskarżonym zabezpieczono interes Emitenta przed ewentualnymi dalszymi stratami.