Umowa lock-up dotycząca akcji Mobile Factory S.A.

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2013 r. wpłynęła do Spółki umowa zawarta z akcjonariuszem w dn. 21 kwietnia 2013 roku – spółką pod firmą Promosalons Polska Sp. z o.o – o czasowe wyłączenie zbywalności akcji spółki Mobile Factory S.A. („Umowa”). Umową zostały objęte akcje na okaziciela serii E w liczbie 28.100.000 sztuk, co stanowi 66,90% akcji Emitenta. Umowa lock-up obowiązuje do dnia 31 maja 2014 r.

W razie naruszenia zobowiązania, o którym mowa powyżej, Promosalons Polska Sp. z o.o. zobowiązała się względem Mobile Factory S.A. do zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej iloczyn ceny zbycia i liczby zbytych akcji.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że zgodnie z treścią Umowy naruszeniem zobowiązania nie będzie zbycie akcji na rzecz podmiotu lub podmiotów zewnętrznych będące następstwem transakcji zawieranych poza rynkiem NewConnect, o ile Umowa lock-up pozostanie w mocy względem ewentualnego nabywcy.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu