Umowa lock-up dotycząca akcji Mobile Factory S.A.

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2013 r. podpisał z akcjonariuszem Spółki umowę lock-up o czasowe wyłączenie zbywalności akcji spółki Mobile Factory S.A. („Umowa”). Umową zostały objęte akcje na okaziciela serii E w liczbie 1.000.000 sztuk, co stanowi 2,38% akcji Emitenta. Umowa lock-up obowiązuje do dnia 31 maja 2014 r., z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

 
W razie naruszenia zobowiązania, o którym mowa powyżej, akcjonariusz zobowiązał się do zapłaty kary umownej względem Mobile Factory S.A. w wysokości stanowiącej iloczyn ceny zbycia i liczby zbytych akcji.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że zgodnie z treścią Umowy naruszeniem zobowiązania nie będzie zbycie akcji na rzecz podmiotu lub podmiotów zewnętrznych będące następstwem transakcji zawieranych poza rynkiem NewConnect, o ile Umowa lock-up pozostanie w mocy względem ewentualnego nabywcy.

Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportów bieżących: EBI 21/2013 i 26/2013 informuje, że łączna liczba akcji serii E objętych umowami lock-up (akcje na okaziciela, które nie zostały wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu) wynosi na dzień publikacji niniejszego raportu 37.250.000 sztuk, co stanowi 88,69% akcji Emitenta.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu