Umowa lock-up dotycząca akcji Mobile Factory S.A.

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2013 r. podpisał z akcjonariuszem – spółką pod firmą Instytut Biznesu Sp. z o.o („Akcjonariusz”) – umowę lock-up o czasowe wyłączenie zbywalności akcji spółki Mobile Factory S.A. („Umowa”). Umową zostały objęte akcje na okaziciela serii E w liczbie 8.150.000 sztuk, co stanowi 19,40% akcji Emitenta. Umowa lock-up obowiązuje do dnia 31 maja 2014 r., z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

W razie naruszenia zobowiązania, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz zobowiązał się do zapłaty kary umownej względem Mobile Factory S.A. w wysokości stanowiącej iloczyn ceny zbycia i liczby zbytych akcji.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że zgodnie z treścią Umowy naruszeniem zobowiązania nie będzie zbycie akcji na rzecz podmiotu lub podmiotów zewnętrznych będące następstwem transakcji zawieranych poza rynkiem NewConnect, o ile Umowa lock-up pozostanie w mocy względem ewentualnego nabywcy.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu