Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania praw do akcji serii D.

Zarząd Mobile Factory S.A. informuje, że dnia 31 stycznia 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 102/2012, w której określił dzień 02 luty 2012 roku jako dzień pierwszego dnia notowania 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MOBILE FACTORY S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMBFCR00034”.

Zarząd GPW postanowił notować prawa do akcji serii D na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MBFACTORY-PDA” i oznaczeniem „MBFA”.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu