Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii A, B, C i D oraz PDA serii D

Zarząd MOBILE FACTORY S.A. informuje, że dnia 18 stycznia 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 68/2012 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1.000.000 (jeden milion) akcji serii A
200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii B,
200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii C,
150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,

oraz

150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji serii A, B C i D, następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki MOBILE FACTORY S.A. w wyniku emisji akcji serii C i D.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu