Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji serii C i D spółki Mobile Factory S.A.

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. informuje, że po rozpatrzeniu wniosku spółki, Zarząd KDPW SA uchwałą nr 451/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

  1.  200.000 ( dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C
  2. 150.000 ( sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i nadać im kod PMBFCR00018, pod warunkiem wyznaczenia pierwszego dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu