Dostawa towarów podwójnego zastosowania | kod NCAGE

Na początku kwietnia br. zakontraktowaliśmy dostawy towarów podwójnego zastosowania, tj. towarów, usług oraz technologii służących zarówno do celów militarnych, które mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa krajowego oraz utrzymania międzynarodowego pokoju, jak również do celów cywilnych. Kontrakt został zawarty z niemieckim podmiotem prawa handlowego, z dostawą do końcowego użytkownika na terenie Ukrainy. Dodatkowo wystąpiliśmy o nadanie spółce kodu NCAGE (NATO Commercial and Government Entity Code | Kod NATO Podmiotu Gospodarczego).

Wartość powyższego kontraktu wynosi ok. 1.003.000 zł (jeden milion trzy tysiące złotych) (wartość podana w przybliżeniu w przeliczeniu z walut obcych na złoty polskie). Kwota została w całości opłacona i zaksięgowana na rachunku spółki. Z uwagi na poufność umowy oraz bezpieczeństwo wszystkich jej stron podjęto decyzję o nieujawnianiu dokładnego przedmiotu zamówienia oraz szczegółowego miejsca przeznaczenia. Wszelkie wymagane prawem informacje będą przekazane do stosownych instytucji i urzędów.

Jednocześnie informujemy, że realizując zamówienie korzystamy z nowelizacji prawa, o której mowa w Ustawie z dnia 11 marca 2022 roku o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z dn. 16 marca 2022 r., poz. 613). Spółka w zakresie kontraktacji dostaw współpracuje z firmą Defense 365 Sp. z o.o. na mocy umowy ramowej współpracy i zachowania poufności (patrz: Raport bieżący ESPI 53/2020 z dn. 18 listopada 2020 roku). Defence 365 Sp. z o.o. posiada koncesje na obrót specjalny wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającą na:

  1. Obrót rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 – 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji – BA – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.);
  2. Wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi.

W przypadku gdy wzmiankowana Ustawa przestanie obowiązywać wszelkie przyszłe kontrakty będę obsługiwane przez spółkę Defense 365 Sp. z o.o. Jednak niezależnie od powyższego wystąpiliśmy do Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji z wnioskiem o nadanie kodu NCAGE. Kod ten będzie pozwalał na bezpośrednie przystępowanie do przetargów prowadzonych przez instytucje związane z obronnością w Polsce oraz krajach NATO globalnie oraz Armii USA oraz rządu federalnego i stanowych w USA. Dodatkowo po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku spółka MBF Group SA zostanie umieszczona w dedykowanych rejestrach:

Powyższe zdarzenia stanowią potwierdzenie intensywnego rozwoju naszej spółki na polu usług brokerskich w zakresie kompleksowej obsługi i pomocy prawnej, organizacji, logistyki i pośrednictwa, a także odnoszą się do realizacji bezpośredniego obrotu hurtowego produktów medycznych, spożywczych, militarnych i chemicznych na rynku polskim, europejskich oraz światowym.

 

Zakontraktowanie dostawy towarów podwójnego zastosowania