Analiza wskaźników finansowych spółki

W ubiegły piątek, tj. w dn. 9 maja 2014 roku, MBF Group SA opublikował wyniki spółki za 2013 rok. Sprawozdanie finansowe zostało sprawdzone i zaopiniowane przez firmę wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 68: Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Poniżej prezentujemy ocenę wskaźników finansowych dokonanych przez biegłego rewidenta. Mamy nadzieję, że interpretacja wskaźników będzie dla Akcjonariuszy pomocna w ocenie sytuacji finansowej MBF Group SA oraz przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

  • Rentowność sprzedaży netto

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto uległ znacznej poprawie i przestał mieć wartość ujemną. Istotny wzrost w stosunku do lat ubiegłych wynika z faktu pozyskania w 2013 roku istotnych kontraktów związanych z opracowaniem aplikacji mobilnych. W poprzednich okresach Spółka prowadziła działalność w ograniczonym zakresie. Istotny jest też fakt, iż koszty rosły wolniej od przychodów.

  • Rentowność kapitału własnego

Rentowność kapitału własnego wzrosła w stosunku do lat ubiegłych i w badanym roku wyniosła także dodatnią wartość. Jest to związane z tymi samymi powodami, dla których wskaźnik rentowności sprzedaży netto uległ poprawie.

  • Rentowność majątku

Rentowność majątku podobnie jak dwa poprzednie wskaźniki rentowności także uległa istotnej poprawie w stosunku do lat ubiegłych. Jest to związane z tymi samymi powodami, dla których wskaźnik rentowności sprzedaży netto uległ poprawie.

  • Złota reguła bilansowa

W badanym roku kapitały własne uległy znacznemu zwiększeniu na skutek emisji akcji serii E co przyczyniło się do poprawienia wskaźnika złotej reguły bilansowej, który w chwili obecnej świadczy o tym, wielkość kapitału własnego przekracza wielokrotnie wielkość posiadanych aktywów trwałych. Oznacza to, iż aktywa trwałe są całkowicie finansowane kapitałem własnym.

  • Złota reguła finansowania

Podniesienie kapitału zakładowego przyczyniło się także do znacznej poprawy wskaźnika złotej reguły finansowania. W badanym roku kapitał własny znacznie przekraczał zobowiązania Spółki – świadczy to o prawidłowej strukturze finansowania działalności i braku konieczności posiłkowania się finansowaniem z obcych źródeł.

  • Szybkość obrotu należności

Wskaźnik szybkości obrotu należności wykazuje tendencję rosnącą. Wzrost związany jest ze znacznym rozwojem działalności Spółki. W poprzednich latach Spółka prowadziła działalność na zdecydowanie mniejszą skalę co było przyczyną niskich wartości wskaźnika obrotu należnościami. Poziom wskaźnika pozostaje na stosunkowo niskim poziomie.

  • Stopa zadłużenia

Stopa zadłużenia spółki ulegała istotnej fluktuacji w trakcie ostatnich 3 lat. Było to spowodowane różnym zakresem działalności Spółki. Wg stanu na koniec roku 2013 wskaźnik przyjmuje niską wartość z uwagi na istotne zwiększenie kapitału Spółki, które miało miejsce w roku 2013.

  • Wskaźnik płynności

Wskaźnik płynności uległ istotnej poprawie w stosunku do lat ubiegłych co głównie wynika z istotnego zwiększenia inwestycji krótkoterminowych finansowanych po stronie pasywów kapitałem własnym.

  • Wskaźnik płynności III stopnia

Wzrost wskaźnika płynności III stopnia wynika bezpośrednio z tych samych omówionych powyżej, jego niższy poziom od wskaźnika płynności wynika z faktu, iż brane są pod uwagę jedynie najpłynniejsze składniki majątku – a te w badanym okresie uległy bardzo istotnemu zwiększeniu.

  • Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej

Wskaźnik także uległ istotnej poprawie w stosunku do lat ubiegłych i w chwili obecnej kształtuje się na bezpiecznym poziomie. Wzrost wskaźnika świadczy o wzroście płynności Spółki.