Uzyskanie statusu podmiotu akcyzowego i zgody na pośrednictwo w handlu węglem

W dniu 5 grudnia 2022 roku spółka MBF Group SA otrzymała zawiadomienie od wydelegowanej jednostki, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków Emitenta. Zgodnie z przekazaną decyzją firma została wpisana na listę pośredniczących podmiotów węglowych zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych oraz listę podatników podatku akcyzowego.

Czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą dotyczą paliw opałowych – w tym gaz LPG. W zakresie pośredniczącego podmiotu węglowego Emitent uzyskał pozwolenie na sprzedaż oraz import i eksport. Wzmiankowana decyzja ma istotny wpływ na rozwój i dalszą działalność Emitenta w zakresie pośrednictwa i handlu, bezpośredniego kupna i sprzedaży towarów oraz pełnieniu funkcji brokera.

Istotą instytucji pośredniczącego podmiotu węglowego jest ułatwienie podmiotom funkcjonującym w branży węglowej wykonania obowiązku ustalenia, czy podmioty te dokonują transakcji podlegającej opodatkowaniu akcyzą, czy też jest to transakcja nieopodatkowana. Ma to istotne znaczenie ze względu na przewidziany w art. 31a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.) – dalej u.p.a., szeroki zakres zwolnień od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych. Zgodnie z art. 16 ust. 3b u.p.a., właściwy naczelnik urzędu celnego bez zbędnej zwłoki pisemnie potwierdza przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy. Potwierdzenie to powinno zawierać dane, o których mowa w art. 16 ust. 3a u.p.a., oraz oznaczenie organu potwierdzającego.