Umowa konsorcjum w zakresie kontraktowania i dostaw paliw płynnych

W dniu 18 lipca 2022 r. zawarto umowę założenia konsorcjum z firmą prawa handlowego z siedzibą w Wilnie na Litwie. Przedmiotem Umowy jest współpraca w zakresie detalicznego i hurtowego obrotu oraz pośrednictwo w detalicznym i hurtowym obrocie (w tym fizycznych dostawach) paliw płynnych, w szczególności: oleju napędowego oraz paliw lotniczych (ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców na terenie Ukrainy).

Kontrahent litewski posiada zespół z doświadczeniem w handlu węglowodorami i jest firmą handlową specjalizującą się w handlu surowcami naturalnymi, w szczególności ropą naftową, gazem ziemnym i produktami energetycznymi rafinowanymi. Zarządzający spółką przez kilka lat związani byli z rafinerią w Gorlicach, która produkowała min. oleje, smary i inne produkty. Dzięki tej wiedzy rozwinięto sieć kontaktów z rafineriami ropy naftowej na świecie. Firma posiada doświadczenie w pozyskiwaniu produktów naftowych i gazowych oraz produktów ubocznych od rafinerii i międzynarodowych dostawców. Zespół zarządzający posiada doświadczenie obejmujące wszystkie aspekty rozwoju i działalności w przemyśle naftowym.

Na mocy postanowień zawartej Umowy liderem Konsorcjum został podmiot litewski, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie spraw i reprezentowanie Konsorcjum we wspólnie prowadzonej działalności handlowej, bieżącą koordynację prac Konsorcjum, prawidłową i zgodną z obowiązującym prawem realizację zawartych kontraktów na dostawy oraz zapewnienie finansowania działalności.

Zarząd Emitenta informuje, że do zadań MBF Group SA będzie należało m.in.: (a) dostarczenie liderowi Konsorcjum wszelkich niezbędnych dokumentów oraz informacji dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, (b) delegowanie do prac związanych z działalnością Konsorcjum osób o odpowiednich kompetencjach i kwalifikacjach, (c) uczestniczenie w spotkaniach roboczych związanych z działalnością Konsorcjum oraz (d) przekazywanie liderowi pełnych danych ostatecznych kontrahentów w zakresie koniecznym do podpisania umów ramowych na dostawy paliw płynnych.

Umowa konsorcjum została zawarta na czas nieokreślony. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. W związku z zawarciem Umowy Emitent zawarł z podmiotem litewskim dodatkowe zobowiązanie o nieobchodzeniu, nieujawnianiu i współpracy zgodnie z regulacjami ICC 619 PUB/NCNDA.

Z uwagi na zawarcie ww. Umowy Emitent jako członek Konsorcjum posiada otwarty kontrakt na natychmiastowe dostawy paliw płynnych pochodzących z rafinerii z leżących na Bliskim Wchodzie i w Azji. Dodatkowo Zarząd Spółki zawiadamia, że prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy w sprawie hurtowych dostaw oleju napędowego EN590 na Ukrainę przy wykorzystaniu kontaktów zdobytych podczas realizacji poprzednich dostaw innych produktów do tego kraju. O stosownych umowach współpracy, dostaw lub kontraktowania Spółka będzie informowała raportami giełdowymi ESPI.

Zawarcie umowy konsorcjum stanowi istotny krok w rozwoju Spółki w zakresie działalności w obszarze bezpośredniego pośrednictwa kupna i sprzedaży towarów i usług oraz pełnieniu funkcji brokera. Spółka robi tym samym znaczący krok w zakresie kompleksowej obsługi i pomocy w zakresie pomocy prawnej, organizacji, logistyki i pośrednictwa oraz bezpośredniego obrotu hurtowego produktów medycznych, militarnych, spożywczych, naftowych i chemicznych na rynku polskim i europejskim.

 

 

 

 

On 18 July 2022, a consortium establishment agreement was concluded with a commercial law company based in Vilnius, Lithuania. The subject of the Agreement is cooperation in the field of retail and wholesale trading and intermediation in retail and wholesale trading (including physical deliveries) of liquid fuels, in particular: diesel and aviation fuels (with particular focus on customers in Ukraine).

The Lithuanian counterparty has a team with experience in hydrocarbon trading and is a trading company specialising in natural resources, in particular crude oil, natural gas and refined energy products. The company’s managers were involved for several years with the refinery in Gorlice, which produced, among other things, oils, lubricants and other products. Thanks to this knowledge, a network of contacts with oil refineries around the world was developed. The company has experience in sourcing oil and gas products and by-products from refineries and international suppliers. The management team has experience covering all aspects of development and operations in the oil industry.

Under the provisions of the concluded Agreement, the Lithuanian entity became the leader of the Consortium, which will be responsible for managing the affairs and representing the Consortium in jointly conducted commercial activities, the day-to-day coordination of the Consortium’s work, the correct and legally compliant implementation of the concluded supply contracts and ensuring the financing of activities.

The Issuer’s Management Board announces that MBF Group SA’s tasks will include: (a) providing the Consortium leader with all necessary documents and information concerning the performance of the subject of the Agreement, (b) delegating to work related to the Consortium’s activities persons with relevant competences and qualifications, (c) participating in working meetings related to the Consortium’s activities, and (d) providing the leader with full details of the final contractors to the extent necessary to sign framework agreements for the supply of liquid fuels.

The Consortium Agreement has been concluded for an indefinite period of time. The remaining terms of the Agreement do not deviate from market standards used in agreements of this type. In connection with the conclusion of the Agreement, the Issuer entered into an additional undertaking with the Lithuanian entity not to circumvent, disclose and cooperate in accordance with the regulations of ICC 619 PUB/NCNDA.

Due to the conclusion of the aforementioned Agreement, the Issuer, as a member of the Consortium, has an open contract for immediate supply of liquid fuels from refineries in the Middle East and Asia. In addition, the Company’s Management Board announces that it is currently in advanced discussions regarding the wholesale supply of EN590 diesel fuel to Ukraine, using contacts gained from previous deliveries of other products to this country. The Company will report on relevant cooperation, supply or contracting agreements via ESPI stock exchange reports.

The conclusion of the consortium agreement represents a significant step in the Company’s development in the area of direct purchase and sale of goods and services and acting as a broker. The Company is thus taking a significant step in the field of comprehensive service and assistance in legal assistance, organisation, logistics and brokerage as well as direct wholesale of medical, military, food, petroleum and chemical products on the Polish and European markets.