Telekonferencja ze spółką Orlen SA oraz certyfikacja KZR

Na piątek, 9 lutego, nasza spółka otrzymała zaproszenie do odbycia wspólnej telekonferencji z firmą ORLEN SA i ORLEN Południe SA – narodowym championem i multikoncernem energetycznym, w celu omówienia możliwości współpracy w zakresie dostaw olejów roślinnych oraz UCO (używanego oleju roślinnego). Spotkanie miało na celu omówienie podstawowych kwestii dotyczących potrzeb zakupowych kontrahenta oraz ofert, które MBF Group może zaproponować w ramach dostaw.

Podczas spotkania przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zapotrzebowania i wymagań dotyczących olejów roślinnych i UCO w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN. Zaprezentowano ogólne informacje o firmie MBF Group oraz oferowanych produktach. Dodatkowo omówiono obecny status zakupów UCO oraz planowanych działań w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN. Telekonferencja stanowiła ważne forum dla obu stron, aby lepiej zrozumieć wzajemne potrzeby i możliwości oraz zbadać potencjał współpracy w zakresie dostaw olejów roślinnych i UCO. Zarząd MBF Group SA oczekuje, że spotkanie przyczyni się do budowy fundamentów dla ewentualnej współpracy.

Z uwagi na fakt, iż ORLEN, jako jedna z wiodących firm w branży paliwowej, wyraziła zainteresowanie potencjalną współpracą z Emitentem w zakresie dostaw olejów roślinnych i UCO, to Spółka podjęła decyzję o natychmiastowym rozpoczęciu procedury certyfikacji, wymaganej dla realizacji dostaw ww. produktów. Certyfikaty zrównoważonego rozwoju, takie jak KZR (Krajowy Znak Zrównoważonego Rozwoju), REDCERT (Renewable Energy Directive Certification) lub ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), są ważnym narzędziem w dziedzinie świadomości ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Posiadanie jednego z wyżej wymienionych jest koniecznym kryterium do rozpoczęcia współpracy z ORLEN.

KZR (Krajowy Znak Zrównoważonego Rozwoju):

Wymagania:

 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi: Spółka musi wykazać, że prowadzi działalność z poszanowaniem środowiska naturalnego i minimalizuje negatywny wpływ na nie.
 2. Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi: Wymaga to przestrzegania przepisów dotyczących praw pracowniczych, zapewnienia bezpiecznych i godnych warunków pracy oraz dbałości o rozwój pracowników.
 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu: Spółka musi podejmować działania na rzecz społeczności lokalnych oraz angażować się w różnorodne inicjatywy społeczne.

Korzyści:

 1. Wzrost zaufania klientów: Klienci coraz częściej preferują firmy, które dbają o środowisko i społeczność, co może prowadzić do zwiększenia sprzedaży.
 2. Konkurencyjność na rynku: Posiadanie certyfikatu KZR może być dodatkowym atutem wobec konkurencji, szczególnie jeśli klienci biorą pod uwagę kwestie zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji zakupowych.
 3. Lepsze relacje z interesariuszami: Posiadanie certyfikatu może przyczynić się do budowania lepszych relacji z interesariuszami, takimi jak inwestorzy, partnerzy biznesowi czy lokalna społeczność.

REDCERT (Renewable Energy Directive Certification):

Wymagania:

 1. Uzyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych: Spółka musi udowodnić, że korzysta z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna, wiatrowa czy wodna.
 2. Minimalizacja emisji gazów cieplarnianych: Konieczne jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych gazów cieplarnianych.
 3. Transparentność i sprawozdawczość: Spółka musi regularnie raportować swoje działania dotyczące korzystania z energii odnawialnej i redukcji emisji.

Korzyści:

 1. Wizerunek ekologiczny: Posiadanie certyfikatu REDCERT pozwala firmie promować się jako ekologicznie odpowiedzialną, co może przyciągać klientów zainteresowanych produktami i usługami przyjaznymi dla środowiska.
 2. Wspieranie walki ze zmianami klimatycznymi: Działania podejmowane w ramach uzyskania certyfikatu REDCERT przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co ma pozytywny wpływ na walkę ze zmianami klimatycznymi.
 3. Dostęp do rynków zielonych: Niektóre rynki lub instytucje mogą wymagać, aby dostawcy energii lub produktów mieli certyfikat REDCERT, co otwiera nowe możliwości biznesowe dla posiadaczy tego certyfikatu.

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification):

Wymagania:

 1. Zrównoważona produkcja biopaliw: Jeśli spółka jest zainteresowana produkcją lub używaniem biopaliw, ISCC wymaga spełnienia określonych kryteriów zrównoważoności, np. w zakresie uprawy surowców.
 2. Śledzenie emisji gazów cieplarnianych: ISCC nakłada wymogi dotyczące monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją i transportem.
 3. Poszanowanie praw człowieka i pracy: Spółka musi przestrzegać standardów dotyczących praw człowieka i pracy, włączając w to zakaz pracy dzieci i dyskryminacji.

 Korzyści:

 1. Akceptacja na rynkach międzynarodowych: Posiadanie certyfikatu ISCC może ułatwić eksport produktów do krajów, które wymagają potwierdzenia zrównoważonej produkcji.
 2. Zwiększenie zaufania klientów: Certyfikat ISCC może budować zaufanie klientów do produktów, szczególnie jeśli istnieje rosnące zainteresowanie etycznymi i zrównoważonymi zakupami.
 3. Spełnienie wymogów regulacyjnych: W niektórych jurysdykcjach certyfikat ISCC może być wymagany do spełnienia określonych norm prawnych dotyczących produkcji i użytkowania biopaliw.

Wszystkie te certyfikaty mają wspólny cel promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez minimalizację negatywnego wpływu na środowisko, troskę o społeczność oraz promowanie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Ich uzyskanie może przynieść różnorodne korzyści zarówno dla firmy, jak i dla jej interesariuszy, zarówno w kategoriach ekonomicznych, jak i społecznych i środowiskowych.

MBF Group pozytywnie ocenia spotkanie i liczy na to, że stanie się ono fundamentem dla dalszej współpracy z ORLEN. Spółka podjęła już decyzję o natychmiastowym rozpoczęciu procedury certyfikacji wymaganej do realizacji dostaw olejów roślinnych i UCO.

Potencjalne korzyści dla MBF Group:

 • Współpraca z gigantem: Nawiązanie współpracy z ORLEN, jednym z największych polskich koncernów energetycznych, byłoby dla MBF Group znaczącym sukcesem.
 • Wzrost sprzedaży: Dostawy olejów roślinnych i UCO mogłyby znacząco zwiększyć sprzedaż MBF Group.
 • Wzmocnienie pozycji: Współpraca wzmocniłaby pozycję MBF Group na rynku i ugruntowałaby jego reputację jako wiarygodnego partnera.
 • Dostęp do know-how: Współpraca dałaby MBF Group dostęp do nowych technologii i know-how w branży.
 • Wzrost rozpoznawalności: Współpraca z ORLEN znacząco zwiększyłaby rozpoznawalność marki MBF Group.

O wszelkich kamieniach milowych związanych z certyfikacją i dalszych wiążących ustaleniach i umowach z ORLEN oraz udziale w ofertowaniu produktów na ich rzecz, w tym udziale w otwartych przetargach i wyborach złożonych ofert – Emitent będzie zawiadamiał poprzez Raporty Giełdowe ESPI.

Jednocześnie Zarząd Emitenta ocenia, że niezależnie od ostatecznego efektu, zwrócenie się do Spółki o przedstawienie oferty, końcowa telekonferencja i wybór Spółki na potencjalnego dostawcę dla ORLEN stanowi dla Emitenta ogromną wartość dodaną w zakresie postrzegania Spółki na zewnątrz, jej transparentności, atrakcyjności oferowanych produktów i rozpoznawalności rynkowej jako wiarygodnego dostawcy.