Umowa ramowa na dostawy oleju napędowego EN590 do portu na Ukrainie!

MBF Group SA otrzymał podpisaną zwrotnie Umowę ramową o współpracy w zakresie realizacji dostaw oleju napędowego EN590 („Umowa”). Umowa została podpisana z podmiotem mającym siedzibę na Ukrainie, który jednocześnie jest stroną wyrażającą gotowość nabycia paliw płynnych na warunkach zaproponowanych przez Spółkę.

Jednocześnie informujemy, iż Umowa określa ramowe zasady współpracy między Stronami, gdzie wspólnym celem jest kontraktowanie i fizyczna dostawa paliw płynnych (oleju napędowego EN590) na rzecz kontrahenta będącego stroną Umowy. Według ustaleń i woli kupującego dostawy paliw płynnych będą realizowane barkami do portu w Reni na Ukrainie, gdzie znajduje się zaplecze logistyczne kontrahenta. Każdorazowe zawarcie kontraktu i jego realizacja w zakresie dostaw będzie przez Spółkę raportowana giełdowymi komunikatami wraz z podaniem kluczowych informacji, które nie naruszą umowy zachowania poufności i tajemnicy handlowej. Spółka, wraz z podmiotem wchodzącym w skład konsorcjum, będą dążyć do jak najszybszego ustalenia warunków logistycznych dostarczenia i odbioru paliwa do portu w Reni na Ukrainie.

Wzmiankowana Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zawarcie wzmiankowanej Umowy może stać się ogromnym krokiem milowym w rozwoju i przyszłości Spółki oraz zawierania przez nią następnych kontraktów handlowych w roli brokera.