Indywidualna misja gospodarcza MBF Group SA w Dubaju

W ramach wzajemnych ustaleń z Al-Ali Holdings uzgodniono, że w przedstawiciele MBF Group SA odbędą indywidualne spotkania biznesowe i bilateralne, wezmą udział w targach handlowych oraz zaprezentują swoją ofertę współpracy odnośnie przedmiotu działalności Spółki. Fundusz Al-Ali Holdings będzie organizatorem odpowiedzialnym za kompleksową obsługę, przygotowanie materiałów promocyjnych Spółki oraz organizację spotkań (w tym m.in. z takimi partnerami jak fundacja Hilary Clinton Fundation).

Zawarcie porozumienia z Al-Ali Holdings wzmacnia wzajemne relacje i świadczy o wzajemnym szacunku obu stron do prowadzonych przez siebie przedsięwzięć. Celem kadry zarządzającej MBF Group SA będzie zachęta do współpracy w ramach działalności handlowej Spółki z naciskiem na pełne finansowanie zawartych kontraktów handlowych (olej napędowy, węgiel, oleje spożywcze i in.). Potencjalna współpraca z funduszami inwestycyjnymi umożliwi pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które mogą być przeznaczone na ekspansję rynkową oraz zwiększenie udziału w rynku (w szczególności w kontekście własnego finansowania zawartych już kontraktów na handel i dostawy towarów, o których Emitent informował w Raportach Bieżących ESPI).

W ramach wzmiankowanej misji gospodarczej dodatkowym celem MBF Group SA będzie pozyskanie nowych inwestorów i partnerów biznesowych, co przyczyni się do zwiększenia kapitału i rozwoju Spółki oraz nawiązanie strategicznych relacji, które umożliwią nam dostęp do nowych rynków, klientów i możliwości rozwoju. Na przygotowanej liście spotkań znajduje się wiele renomowanych funduszy i fundacji, co przy końcowym sukcesie – w postaci podpisanej umowy lub porozumienia – będzie kluczowym zdarzeniem dla Spółki i jej otoczenia.

W ocenie Zarządu Emitenta nie bez znaczenia jest także wielkość kapitału jaką mają do dyspozycji potencjalni partnerzy biznesowi, który w skali działalności Spółki jest znaczący. Misja stanowi ważny krok w rozwoju przedsiębiorstwa oraz otwiera nowe perspektywy biznesowe. Spotkania z funduszami, fundacjami i kontrahentami, które odbędą się podczas tego wydarzenia, mają ogromny potencjał w kontekście rozwoju Emitenta oraz pozyskania kluczowego Akcjonariusza. O efektach spotkań, a w szczególności o podpisanych umowach inwestycyjnych lub umowach o współpracy Spółka poinformuje odrębnym Raportem giełdowymi ESPI.

 

 

As part of mutual arrangements with Al-Ali Holdings, it was agreed that representatives of MBF Group SA will hold individual business and bilateral meetings, participate in trade fairs and present their offer of cooperation regarding the Company’s subject of activity. Al-Ali Holdings will be the organiser responsible for comprehensive services, preparation of the Company’s promotional materials and organisation of the meetings (including such partners as the Hilary Clinton Foundation).

The conclusion of the agreement with Al-Ali Holdings strengthens the mutual relationship and demonstrates the mutual respect of both parties for each other’s businesses. MBF Group SA’s management will aim to encourage cooperation in the Company’s commercial activities with an emphasis on the full financing of concluded commercial contracts (diesel, coal, cooking oils, etc.). Potential cooperation with investment funds will make it possible to obtain additional funds that can be used for market expansion and increasing market share (in particular, in the context of own financing of already concluded contracts for trade and supply of goods, about which the Issuer informed in ESPI Current Reports).

Within the framework of the aforementioned economic mission, an additional objective of MBF Group SA will be to attract new investors and business partners, which will contribute to increasing the Company’s capital and growth, as well as to establish strategic relationships that will give us access to new markets, customers and growth opportunities. The prepared list of appointments includes a number of renowned funds and foundations, which, with the final success – in the form of a signed contract or agreement – will be a key event for the Company and its environment.

In the opinion of the Issuer’s Management Board, the size of the capital available to potential business partners is also not insignificant in the scale of the Company’s operations. The mission is an important step in the development of the company and opens up new business prospects. The meetings with funds, foundations and contractors that will take place during this event have great potential in the context of the Issuer’s development and the acquisition of a key Shareholder. The Company will report on the effects of the meetings and, in particular, on the investment or cooperation agreements signed, in a separate ESPI Stock Exchange Report.