Umowa w zakresie tokenizacji projektu BIOinLIFE

Kilka dni temu MBF Group zawarł istotną umowę ramową o współpracy dotyczącą tokenizacji innowacyjnego projektu platformy e-commerce, która została podpisana ze spółką akcyjną z siedzibą w Tarnobrzegu. Na mocy umowy obie jej strony zobowiązały się wejść w relacje biznesowe dla wspólnej i wzajemnej korzyści dzięki czemu nasza spółka oraz podmioty z nią powiązane lub przez nią wskazane będą uczestniczyć w projekcie w zakresie jego rozwoju, wdrożenia i rozpropagowania, a także bezpośredniej lub pośredniej inwestycji.

Projekt dotyczy tokenizacji aktywa cyfrowego – tokena BIOinLIFE, który obecnie realizowany jest samodzielnie przez Partnera. Dodatkowo zgodnie z ustaleniami MBF Group będzie miał za zadanie pełnić profesjonalną rolę doradczą, wsparcia know-how oraz organizacyjną w zakresie zabezpieczenia kapitałowego i inwestycyjnego.

Zakładamy, że w ramach opracowanej koncepcji, wspólnie stworzymy wokół Tokena BioinLife międzynarodową społeczność opartą na idei komercjalizacji produktów (szczególnie produktów pro-zdrowotnych), ale także wiedzy naukowej i najnowszych rozwiązań technologicznych, w tym krypto technologii. Tak opracowana koncepcja projektu ma ogromne szanse na uzyskanie dofinansowania z grantów UE nawet do 80%.

W ramach projektu biznesowego tokenizacji Partner jest emitentem tokena BIOinLIFE, który ma posłużyć globalnej ekspansji podmiotu oraz firm które przystąpią do projektu w trakcie jego realizacji. Token zaprojektowany został na ciągły rozwój i wzrost wartości, a jego zadaniem jest stworzenie międzynarodowej społeczności opartej na idei komercjalizacji produktów oraz wiedzy naukowej i najnowszych rozwiązań technologicznych, w tym kryptotechnologii. Zgodnie z wdrożonymi założeniami projektu ma on następujące atrybuty:

a) nowoczesna platforma sprzedażowa e-commerce posiadająca zaawansowane technologicznie narzędzia, w postaci: (1) psychologicznych mechanizmów stymulacji sprzedaży, (2) systemu partnerskiego mogącego współpracować z kilkoma tysiącami partnerów polecających, (3) modułu SEO pozycjonowania produktów oferowanych do sprzedaży;
b) technologia będzie używana do sprzedaży kilkuset własnych wysokomarżowych produktów prozdrowotnych w wielu krajach jednocześnie. Gotowy system zostanie także udostępniony dla innych firm jako e-usługa, w zamian za miesięczny abonament oraz prowizję od sprzedaży;
c) platforma wkrótce zostanie wyposażona w płatności kryptowalutami, a w przyszłości system będzie akceptował płatności zarówno w walutach fiat jak i kryptowalutach oraz zostanie rozbudowany w kierunku własnej zdecentralizowanej giełdy kryptowalut (początkowo #DEX P2P), na której będzie możliwość wymiany tokenów pomiędzy użytkownikami serwisu.

Zgodnie z założeniami począwszy od 2022 roku tokeny będą uprawniać do udziału w 5% przychodów ze sprzedaży towarów i usług wygenerowanych przez Partnera (za pośrednictwem protokołu PoS). Dla pełnej przejrzystości oraz w celu wyeliminowania ryzyka prawnego wszelkie wdrażane funkcjonalności w zakresie obrotu i płatności konsultowane są z Komisją Nadzoru Finansowego. W przypadku bezpośredniej lub pośredniej inwestycji Emitent stanie się także współwłaścicielem platformy. Dodatkowo spółka kapitałowa Partnera nie wyklucza w przyszłości upublicznienia na rynku giełdowym.

Prognoza przychodów ze sprzedaży i dopłat 5% do tokenów

Prognoza finansowa przychodów ze sprzedaży i zysków

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Niezależnie od zawartej Umowy nie wykluczamy bezpośredniej inwestycji w podmiot Partnera, włącznie z objęciem puli tokenów. Zgodnie z przyjętą strategią ewentualne objęcie akcji lub/i tokenów nastąpi przez podmiot zależny od Emitenta – MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nie wykluczamy zaproszenia do projektu naszych akcjonariuszy oraz inwestorów.