Ruszamy na podbój rynku AeRo!

Jak poinformowaliśmy w raporcie bieżącym – w dniu 7 listopada 2014 roku spółka MBF Group otrzymała podpisany list intencyjny zawarty z Giełdą Papierów Wartościowych w Bukareszcie S.A. (Bursa De Valori Bucaresti S.A.). O planach wejścia na rynek Europy Środkowo-Wschodniej poinformowaliśmy wstępnie w ostatnim raporcie kwartalnym. Obecnie możemy akcjonariuszom przekazać o wiele więcej szczegółów.

Giełda Papierów Wartościowych w BukareszciePrzede wszystkim wymieniony w komunikacie list intencyjny zostanie automatycznie zastąpiony umową o współpracy po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w Bukareszcie (Autoritatea de Supraveghere Financiară) regulaminu alternatywnego systemu obrotu akcjami AeRo, którego organizatorem zostanie bukaresztańska giełda. Wedle informacji płynących z Rumunii rynek obrotu akcjami AeRo ma być odpowiednikiem polskiego NewConnect. – Przedmiotem umowy, którą będziemy chcieli parafować jeszcze w tym roku, będzie kooperacja i wzajemne wsparcie w zakresie pomocy udzielanej innowacyjnym przedsiębiorstwom – wyjaśnia Robert Krassowski. – Chcielibyśmy pomóc firmom z rynków Europy Środkowo-Wschodniej w dostępie do finansowania na rumuńskim rynku kapitałowym. W planach jest także wspólna promocja i rozwój alternatywnego systemu obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie, czyli rynku AeRo – kończy Krassowski.

Podobnie jak w Polsce, również na AeRo ogromne znaczenie będą mieli tzw. Autoryzowani Doradcy – każda z firm wchodzących na giełdę będzie miała obowiązek korzystania z usług jednego z Doradców. Oczywiście takie rozwiązania są czymś zupełnie nowym dla rumuńskich przedsiębiorców, dlatego potrzeba jeszcze trochę czasu, zanim w pełni zaczną one funkcjonować. AeRo ma zapewnić inwestorom możliwość dywersyfikacji portfeli na szerszą skalę poprzez inwestycje w nowe firmy, z różnych sektorów, znajdujące się w początkowej fazie rozwoju. Spółki notowane na AeRo mogą przejść na rynek główny BVB, gdy spełnią kryteria rynku regulowanego.

MBF Group wystąpi jeszcze w tym roku o status Autoryzowanego Doradcy rynku AeRo. Będziemy wówczas podmiotem upoważnionym przez Bursa De Valori Bucaresti do pomocy spółkom wprowadzanym i notowanym na rynku AeRo w zakresie poprawnego raportowania, przygotowywania dokumentu informacyjnego oraz komunikacji z rynkiem. Dodatkowo Grupa MBF będzie dążyła do upublicznienia i wprowadzenia do obrotu na rynku AeRo własnych spółek portfelowych oraz innych podmiotów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, z którymi spółka obecnie współpracuje. Trzecim obszarem współpracy będą prace nad wdrożeniem mechanizmów związanych z wykorzystaniem i stosowaniem handlu algorytmicznego (algotrading) przez instytucje obecne na rynku kapitałowego w Rumunii. Co ważne MBF Group nie wyklucza powołania spółki celowej z siedzibą w Bukareszcie w celu sprawniejszej działalności operacyjnej.

O podpisaniu właściwej umowy o współpracę z bukaresztańską giełdą, Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie giełdowym.