Rozszerzenie przedmiotu działalności prowadzonej przez Emitenta

Zarząd Mobile Factory S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż mając na celu zwiększenie przychodów Spółki, realizując politykę dostosowania jej rozwoju do bieżących uwarunkowań rynkowych oraz w związku z Uchwałą nr 16/01/2013 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 17 stycznia 2013 roku i Uchwałą nr 21 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 28 czerwca 2013 roku, podjął decyzję o rozpoczęciu procesu rozszerzenia działalności Emitenta o niżej wymienioną aktywność (wg kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności):

1) uchwalone podczas NWZ z dnia 17 stycznia 2013 roku, wpisane do rejestru KRS w dniu 14 marca 2013 roku:
– a) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
– b) 64.91.Z Leasing finansowy;
– c) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
– d) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
– e) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
– f) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
– g) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
– h) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
– i) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
– j) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
– k) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
– l) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.

2) uchwalone podczas ZWZ z dnia 28 czerwca 2013 roku , wniosek o wpis do KRS złożony w dniu 7 lipca 2013 roku:
– a) 47.1.Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
– b) 47.6.Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
– c) 47.7.Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
– d) 82.3.Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów;
– e) 85.5.Pozaszkolne formy edukacji;
– f) 85.6.Działalność wspomagająca edukację;
– g) 90.0.Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
– h) 91.0.Działalność bibliotek, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą.

Przewiduje się, że Spółka w ramach wdrażania rozszerzonego przedmiotu działalności będzie tworzyć własne przedsięwzięcia biznesowe, w tym wydzielone struktury własnego przedsiębiorstwa, oraz nabywać będzie akcje i udziały w spółkach kapitałowych działających w tej samej lub zbliżonej branży do działalności Emitenta. Nie wyklucza się też rozpoczynania nowych projektów samodzielnie lub w kooperacji z działającymi na rynku podmiotami.

Docelowo Emitent będzie dążył do budowy silnej grupy kapitałowej, w której Spółka będzie pełniła funkcję podmiotu holdingowego scalającego wszystkie prowadzone przedsięwzięcia. Przy czym holding będzie miał charakter kierowniczy, tj. pod względem organizacyjnym, prawnym i ekonomicznym Emitent będzie pełnił funkcje kontrolne i zarządcze w jednostkach zależnych. Umożliwi to Spółce, pod pewnymi warunkami, skorzystanie z konsolidacji podatkowej, współdzielenia strat operacyjnych, a także łatwe zbywanie spółek zależnych.

Wdrożenie rozszerzonej działalności Emitenta zostanie w całości sfinansowane środkami pozyskanymi w ramach emisji akcji serii E.

Mając na celu bieżące przekazywanie do publicznej wiadomości informacji o przebiegu działań zmierzających do realizacji rozszerzonej strategii działania, Zarząd zapewnia, że informacje o kolejnych istotnych wydarzeniach będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że dotychczasowa podstawowa działalność Mobile Factory S.A. będzie kontynuowana zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Działalność w zakresie projektowania, programowania i wdrażania aplikacji na urządzenia i platformy mobilne dzięki poszerzeniu dotychczasowego przedmiotu aktywności Emitenta zyska nowe obszary zbytu, a synergia w ramach grupy powinna dać wymierny efekt w postaci wzrostu przychodów z tego obszaru działalności.

Zarząd Mobile Factory S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju spółki i będą miały wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 w związku z §3 ust. 2 pkt 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu